D?u ?n khác bi?t ??n t? s? am hi?u khách hàng

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i bu?i to? ?àm th?o lu?n v? kh?ng gian s?ng trong ?? th? hi?n ??i di?n ra ? Hà N?i, ??i di?n V?n Phú - Invest ?? chia s? r?ng, “mu?n m?t s?n ph?m t?t, ?i?u quan tr?ng nh?t là ch? ??u t? ph?i h??ng ??n s? hài lòng c?a khách hàng. ?? hi?u khách hàng c?n gì, ph?i ??t cái t?i c?a mình xu?ng, coi khách hàng là th??ng ??, s?n ph?m ??a ra th? tr??ng s? ???c ?ón nh?n".

Và ?ó c?ng chính là tri?t ly kinh doanh “l?y khách hàng làm trung tam” ???c V?n Phú - Invest theo ?u?i h?n 17 n?m qua.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c khi ra m?t m?t s?n ph?m, V?n Phú - Invest lu?n dành nhi?u th?i gian cho khau nghiên c?u, tìm hi?u th? tr??ng và phác h?a chan dung khách hàng. D?a vào các c? s? d? li?u nghiên c?u th? tr??ng, ??c ?i?m v?n hóa ??a ph??ng, v? th? t?ng khu ??t, V?n Phú - Invest s? cho ra ??i s?n ph?m phù h?p nh?t, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u, th? hi?u khách hàng.

Dù ? phan khúc tiêu chu?n, t?m trung hay h?ng sang thì các s?n ph?m c?a V?n Phú - Invest ??u t?o ???c ?n t??ng nh? s? chuyên tam, khác bi?t trong t?ng thi?t k?, v?i m?u s? chung là s? linh ho?t và th?ng minh.

C? th?, các kh?ng gian chính bên trong c?n h? c?a V?n Phú - Invest nh? phòng khách, phòng ng? ??u ???c ti?p xúc v?i ánh sáng t? nhiên cùng ngu?n khí t??i tr?c ti?p. Các phòng ch?c n?ng ???c b? trí, s?p ??t g?n gàng, can ??i, t?i ?u hóa di?n tích, ??m b?o tính th?m m? cao. Nh? ?ó, khách hàng khi nh?n bàn giao th??ng kh?ng ph?i l?ng phí ti?n b?c và th?i gian ?? s?a ch?a, c? n?i.

S? chuyên tam c?a V?n Phú - Invest còn ???c th? hi?n ? ch?t l??ng m?i c?ng trình, nh? n?ng l?c nghiên c?u và ?ng d?ng các ti?n b? khoa h?c k? thu?t tiên ti?n trong xay d?ng.

Tiêu bi?u, d? án Grandeur Palace - Gi?ng V? là c?ng trình ??u tiên t?i Vi?t Nam ???c áp d?ng c?ng ngh? nghi?n, tái t?o ch?t th?i r?n theo tiêu chu?n EUR6. ?ay là c?ng ngh? hoàn toàn m?i trong vi?c x? lí ch?t th?i, ??m b?o các tiêu chu?n v? m?i tr??ng và tái s? d?ng các v?t li?u sau khi ?? x? ly.

leftcenterrightdel
?Các phòng ??u ti?p xúc ánh sáng và th?ng gió t? nhiên (Thi?t k? c?n h? t?i The Terra - An H?ng)

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, có th? k? ??n d? án The Terra - An H?ng c?a V?n Phú – Invest, m?t d? án ???c c?p ch?ng nh?n EDGE cho c?ng trình xanh giai ?o?n thi?t k?. ?? ??t ???c ch?ng ch? này, c?ng trình ?? s? d?ng nhi?u lo?i v?t li?u xay d?ng xanh tiên ti?n, than thi?n v?i m?i tr??ng, có kh? n?ng ch?ng l?i tác ??ng x?u c?a th?i ti?t và ti?t ki?m, tái t?o n?ng l??ng m?t cách t?i ?a.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Có th? kh?ng ??nh, v?i s? am hi?u khách hàng, ??t khách hàng làm trung tam, m?i c?ng trình c?a V?n Phú - Invest ??u ?? tr? thành m?t tác ph?m ki?n trúc th?c s? v? nhà ?, n?i c? dan ???c tr?i nghi?m và t?n h??ng nh?ng giá tr? s?ng t?t nh?t.

Sáng t?o trong t?ng thi?t k?

Gi?i quan sát nh?n ??nh, kh? n?ng quy ho?ch và thi?t k? là m?t trong nh?ng ?u th? c?nh tranh l?n c?a V?n Phú - Invest trên th? tr??ng b?t ??ng s?n, ???c th? hi?n m?nh m? trong chính nh?ng c?ng trình ?? ???c tri?n khai.

Xổ số kiến ​​thiết TP.B?i tuy cùng n?m trên m?t phan khúc s?n ph?m nh?ng V?n Phú - Invest kh?ng sao chép, nhan b?n m? hình mà lu?n có nh?ng thi?t k? riêng, phù h?p v?i v? th? và quy m? t?ng khu ??t. Tiêu bi?u là 2 concept s?n ph?m g?n v?i th??ng hi?u “The Terra” g?m The Terra - An H?ng và The Terra - Hào Nam.

D? án The Terra - Hào Nam n?m t?i s? 83 Hào Nam, n?m trong khu ph? n?i thành s?m u?t, v?i qu? ??t khiêm t?n nên thi?t k? c?a V?n Phú - Invest t?p trung vào nh?ng c?n bi?t th? th?p t?ng, s? h?u m?t ti?n r?ng, tr?n cao ?? phát huy t?i ?a ?u th? v? v? trí. Các c?n bi?t th? t?i ?ay ???c thi?t k? kh?ng gian “2 trong 1”, v?a ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh, v?a ??m b?o s? tho?i mái trong kho?ng kh?ng sinh ho?t t?i ?u.

V?i th?ng ?i?p “Yên bình ph?”, The Terra - Hào Nam kh?ng ch? mang ??n cho c? dan cu?c s?ng n?i ?? s?i ??ng, nh?n nh?p, mà còn th?a m?n nhu c?u kh?ng gian an c? yên bình, bi?t l?p sau cánh c?ng chào d? án. Các ti?n ích ??a vào The Terra - Hào Nam ???c V?n Phú - Invest l?a ch?n k? l??ng, t?p trung vào khu vui ch?i tr? em, v??n hoa, nhà tr?, phòng gym… là các d?ch v? mang tính b? tr? cho nh?ng ti?n ích ngo?i khu ?a d?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Còn The Terra - An H?ng, v?i l?i th? n?m ? khu v?c phía Tay thành ph?, có quy m? di?n tích l?n, d? án xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i ng?n ng? thi?t k? phóng khoáng, hi?n ??i cùng kh?ng gian m? t?i ?a.

Xổ số kiến ​​thiết TP.? The Terra - An H?ng, c? dan ???c th?a h??ng kh?ng gian mát lành v?i nh?ng m?ng xanh ?an xen nh? c?ng viên, v??n hoa, ?ài phun n??c, ???ng d?o b?, v??n th??ng uy?n… V?i th?ng ?i?p “Gia an v?n s? h?ng”, tr?c c?t l?i c?a m? hình thi?t k? này h??ng t?i nh?ng gia ?ình tr?, có con nh?, có nhu c?u v? m?t kh?ng gian s?ng r?ng r?i, thoáng mát, v?i nhi?u ti?n ích ?a d?ng, ??m b?o nhu c?u sinh ho?t, vui ch?i, gi?i trí t?p trung.

Nang t?m tr?i nghi?m s?ng

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo quan ?i?m c?a ?ng Nguy?n Vi?t ?ính, Phó Ch? t?ch kiêm T?ng Th? ky H?i M?i gi?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam, “chúng t?i khi phan ??nh nhu c?u v? nhà ?, v? l?i s?ng c?a ng??i dan ?? th? thành 5 lo?i: Nhu c?u có nhà ?; nhà ? ??m b?o ?? ti?n ích sinh ho?t; nhà ? ph?i có ti?n ích d?ch v? - x? h?i; nhà ? ti?n ích d?ch v? - x? h?i ch?t l??ng; nhu c?u nhà ? ??ng c?p, khác bi?t".

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh?n ??nh c?a ?ng ?ính cho th?y s? khác bi?t trong nhu c?u c?a t?ng phan khúc khách hàng, liên quan ??n kh? n?ng chi tr? d?ch v?, ti?m l?c tài chính, t? ?ó mang ??n s? phan c?p s?n ph?m b?t ??ng s?n trên th? tr??ng.

leftcenterrightdel

Phòng sinh ho?t c?ng ??ng t?i The Terra - An H?ng?

Hi?u r? ?i?u này, V?n Phú - Invest ?? ra ??i ba dòng s?n ph?m phù h?p cho t?ng nhóm ??i t??ng khách hàng khác nhau, v?i s? khác bi?t trong thi?t k? và ti?n ích, g?m Vlasta – dòng s?n ph?m tiêu chu?n, The Terra – dòng s?n ph?m t?m trung và Grandeur Palace – s?n ph?m h?ng sang cho ??i t??ng khách hàng có kh? n?ng tài chính l?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Có th? ??t m?t phép so sánh gi?a The Terra - An H?ng d? án ??i di?n cho dòng s?n ph?m t?m trung và Grandeur Palace - Gi?ng V? m?t d? án h?ng sang ??u tay c?a V?n Phú - Invest ?? th?y s? khác bi?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ph?c v? ??i t??ng khách hàng là các gia ?ình tr?, The Terra - An H?ng mang ??n s? hài lòng v?i kh?ng gian sinh ho?t c?ng ??ng m? cùng h?n 32 ti?n ích bên trong d? án. Tính k?t n?i c?ng ??ng là y?u t? ???c ?? cao t?i The Terra - An H?ng, ???c ch? ??u t? hi?n th?c hóa th?ng qua các ti?n ích mi?n phí nh? phòng sinh ho?t chung, th? vi?n, phòng ch?i game, phòng karaoke, khu vui ch?i tr? em, c?u kính ng?m c?nh trên cao...

Xổ số kiến ​​thiết TP.Còn t?i Grandeur Palace – Gi?ng V?, d? án dành cho t?ng l?p th??ng l?u, tính riêng t? và cá nhan hóa l?i là y?u t? c?t l?i làm nên giá tr?. ?? ?áp ?ng nhu c?u ??c bi?t c?a khách hàng, bên c?nh vi?c trang b? h? th?ng an ninh nhi?u l?p, V?n Phú - Invest còn xay d?ng tuy?n giao th?ng ng?m d??i lòng d? án, v?i gara riêng d?n th?ng lên t?ng c?n h?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.H?n n?a, V?n Phú - Invest còn b? sung các ti?n ích cao c?p, mang tính cá nhan nh? d?ch v? qu?n gia, ch?m sóc cay c?nh, bác s? gia ?ình, ??t ti?c t?i nhà… ?? tr? thành nhu c?u kh?ng th? thi?u cho cu?c s?ng c?a gi?i tinh hoa.

Ch? ??u t? l?a ch?n các d?ch v? r?t kh?t khe, ??m b?o ch?t l??ng và s? tinh t? ? m?c cao nh?t. Trong ?ó có th? k? ??n b? b?i v? c?c ??t chu?n Olympic n?m trên t?ng 22 v?i t?m nhìn m?, thu tr?n c?nh quan thành ph?; nhà hàng, quán bar ph?c v? ?m th?c cao c?p, mang phong cách á – ?u; hay d?ch v? ??a ?ón khách hàng b?ng nh?ng dòng xe sang… giúp ch? nhan th?y ???c giá tr? ?ích th?c c?a b?n than khi s?ng trong d? án Grandeur Palace – Gi?ng V?.

Kh?ng ch? The Terra - An H?ng hay Grandeur Palace - Gi?ng V?, k?t qu? th?c t? c?ng cho th?y, nh? s? ??u t? ?úng m?c, chuyên nghi?p và t?n tam, các s?n ph?m c?a V?n Phú - Invest khi ??a ra th? tr??ng lu?n ???c khách hàng ?ón nh?n và ?ánh giá cao, là trái ng?t dành cho ch? ??u t? lu?n ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u.

Lan Anh