Vi? thê? “trung tam cu?a trung tam”

Nh??c t??i tra?i tim cu?a thi? x? Sa Pa la? nh??c t??i con ph?? Ca?u May sa?m ua?t. Ca?c ?iê?m tham quan n??i tiê?ng nh? Nha? th?? ?a?, qua?ng tr???ng trung tam, h?? trung tam, ga ta?u ho?a leo nu?i M???ng Hoa, kha?ch sa?n 5 sao MGallery De la Coupole, ba?n Ca?t Ca?t, nu?i Ha?m R??ng… ?ê?u kê?t n??i tr??c tiê?p t??i ph?? Ca?u May. Nh??ng s?? kiê?n v?n ho?a, lê? h??i l??n ?ê?u diê?n ra quanh con ph?? na?y.?

leftcenterrightdel
?Ph? C?u May là tam ?i?m kinh doanh s?m u?t t?i th? x? Sa Pa
?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trên 850m m??t ????ng chi?nh cu?a trung tam ph?? Ca?u May, Ta?p ?oa?n Sun Group ?a? kiê?n ta?o 22 c?n shophouse Sun Plaza Cau May, kh?ng ch? góp ph?n làm di?n m?o n?i ?ay x?ng t?m v?i c?nh quan thiên nhiên, mà còn h?a h?n tr? thành m?t trung tam m?i quy t? các d?ch v? th??ng m?i ch?t l??ng cao, ph?c v? khách t?i Sa Pa du l?ch. S?? l???ng i?t o?i là do quy? ?a?t trung tam thi? tra?n Sa Pa nga?y ca?ng khan hiê?m.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nhi?n va?o 3 triê?u l???t kha?ch t??i Sa Pa n?m 2019 va? d?? kiê?n lên t??i 16 triê?u l???t n?m 2030 se? di chuyê?n qua con ph?? Ca?u May, kh?ng kho? ?ê? tha?y t??ng lai thi?nh v???ng cu?a ca?c chu? nhan shophouse Sun Plaza Cau May. ???c biê?t, v??i s?? l???ng khiêm t??n vê? di?ch vu? cu?a Sa Pa khi chi? co? 275 nhà hàng l?n, nh?, 64 nhà hàng trong các khách s?n; 20 c? s? kinh doanh d?ch v? karaoke, 46 c? s? kinh doanh d?ch v? x?ng h?i, massage (n?m 2019)... so v??i l???ng kha?ch t?ng theo ca?p s?? nhan cu?a Sa Pa thi? có th? th?y d? ??a ?? phát tri?n còn r?t l?n, do hi?n nay các d?ch v? ch?a ?? v? s? l??ng và ch?a ?áp ?ng v? ch?t l??ng.?

V?n ho?a Tay B??c trong ng?n ng?? thiê?t kê?

T?? vi? tri? trung tam cu?a “kinh ?? mu?a he?” Sa Pa, n?i kh??i ngu??n ha?nh tri?nh kha?m pha? v?n ho?a vu?ng cao cu?a du kha?ch, Sun Group ?a? khe?o le?o th??i h??n Tay B??c va?o m??i c?n shophouse Sun Plaza Cau May qua phong ca?ch kiê?n tru?c ??ng D??ng pha tr??n A? - ?u.?

leftcenterrightdel
?Các shophouse Sun Plaza Cau May ?ê?u s?? h??u 2 m??t thoa?ng giu?p nhan ??i gia? tri? th??ng ma?i

??n vi? t? va?n thiê?t kê? ha?ng ?a?u H? Thi?u Tr? và C?ng S? ?a? kê? cau chuyê?n vê? v?n ho?a, con ng???i Sa Pa th?ng qua hi?nh a?nh nh??ng ma?i nha? nhiê?u l??p l??n nho? m? pho?ng ma?i ngo?i truyê?n th??ng. Nh??ng ? v?ng d??c trên ca?c ? c??a s?? ????c ta?o hi?nh mê?m ma?i t??a nh? nh??ng ta?c pha?m nghê? thua?t bay b??ng, ha?i ho?a cu?ng thiên nhiên. Gi??a biê?n may Sa Pa, m??i khung c??a s?? mang m??t ma?u s??c r??c r?? n??i ba?t ta?o tha?nh da?i lu?a s??c ma?u xuyên su??t toa?n da?y ph??. ?iê?m nha?n cu?a d?? a?n la? con ????ng da?o b?? n??i khu ???c thi?t k? t? m?, t?o ra n?i d?o b? cho du khách. ??ng th?i kho?ng kh?ng ? gi?a này c?ng là n?i d? ki?n di?n ra các s? ki?n v?n hóa b?n ??a, gia t?ng tr?i nghi?m cho du khách khi t?i ?ay.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên ca?nh giá tri? kiê?n trúc, 100% các c?n shophouse Sun Plaza Cau May ?ê?u s?? h??u 2 m??t thoáng giúp nhan ??i giá tri? th??ng ma?i. Thiê?t kê? m??t tiê?n 5-6m, chiê?u cao 4-6 ta?ng v??i t??ng diê?n tích s?? du?ng lên t??i 450m2 giúp chu? nhan thoa?i mái tùy biê?n c?ng n?ng.

Ha?i ho?a gi??a ne?t ?e?p v?n ho?a, s??c hu?t ??a kha?ch du li?ch t??i Sa Pa va? s?? hiê?n ?a?i, sa?m ua?t cu?a ?? thi?, shophouse Sun Plaza C?u May kh?ng ch? ??a du kha?ch ch?m ??n chan may b?ng b?nh mà còn là cánh c?ng m? ra m??t kh?ng gian mua s?m, gi?i trí v?a sang tr?ng, tinh t? l?i v?a ?a?m ma?u ba?n ?i?a.

Ky? vo?ng cu?a nha? pha?t triê?n ba?t ???ng sa?n

Sau qua?n thê? du li?ch tam linh Sun World Fansipan Legend, kha?ch sa?n Hotel De la Coupole - M’Gallery,?Sun Group??? và ?ang ??t c? tam huy?t c?a mình va?o shophouse Sun Plaza Cau May, nh??m b?? sung ma?nh ghe?p mua s??m, th??ng ma?i, gia?i tri? th??i th???ng nh?ng va?n mang ?a?m gia? tri? tinh tha?n v?n ho?a vu?ng cao ??a du li?ch Sa Pa v??n ta?m thê? gi??i.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nê?u tham chiê?u Sa Pa v??i nh??ng vu?ng ?a?t mà nha? pha?t triê?n ba?t ???ng sa?n cao c?p Sun Group t??ng ???t da?u a?n se? tha?y m??i c?ng tri?nh cu?a Sun Group ?ê?u n??m trong hê? sinh tha?i du li?ch, gia?i tri?, th??ng ma?i, nghi? d???ng kh?ng chi? t??ng h?? la?n nhau ma? co?n mang s?? mê?nh nang ta?m ca? vu?ng ?a?t. T?? ?o? chi?nh gia? tri? ba?t ???ng sa?n g??n v??i du li?ch nghi? d???ng cu?a Sun Group se? gia t?ng gia? tri? theo th??i gian.?

S?n ph?m s?n sàng bàn giao ngay ?a?u n?m 2021. Ch? ??u t? h?? tr?? l?i su?t 0% trong vòng 24 tháng cho kho?n vay lên t?i 70% giá tr? shophouse cùng gói hoàn thi?n n?i th?t h?p d?n t??i ?a lên t??i 2.5 ty? ?ê? là chu? nhan cu?a 1 trong 22 siêu pha?m ha?p da?n ba?c nha?t Sa Pa.

?

?

?