Kh?ng gian s?ng góp ph?n xay d?ng t??ng lai t??i sáng cho con tr?

Các nghiên c?u khoa h?c ?? ch?ng minh, tr? nh? ???c h?c t?p và sinh s?ng trong kh?ng gian s?ng t?t ??p s? có s? phát tri?n v? th? l?c, trí tu? và tam h?n toàn di?n h?n. ?i?n hình, m?i tr??ng s?ng g?n g?i thiên nhiên t?o ?i?u ki?n cho tr? có các ho?t ??ng th? ch?t, giúp tr? nh? gi?m các b?nh m?t, các ch?ng r?i lo?n v? tinh th?n nh? t? k?, hay các b?nh v? th? ch?t nh? béo phì, h? h?p…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh ?ó, kh?ng gian s?ng m? v?i các ho?t ??ng tr?i nghi?m sáng t?o chính là ti?n ?? thúc ??y s? phát tri?n trí tu? cho tr?.

Vi?c h?n ch? ti?p xúc v?i các thi?t b? ?i?n t?, cha m? cùng tr? vui ch?i và h?c t?p th?ng qua các ho?t ??ng th?c t? v? ngh? thu?t hay nghiên c?u khoa h?c s? giúp cho con tr??ng thành h?n m?i ngày.

leftcenterrightdel
?Kh?ng gian s?ng xanh t?i d? án Anland Lakeview

Theo ch? T.Q.Trang (giáo viên c?p 1 t?i Hà N?i) cho bi?t: “Kh?ng gian s?ng, ??c bi?t ? các chung c? n?i ?? b? bó h?p, khi?n tr? kh?ng còn n?i ?? t? do khám phá và h?c h?i. B?i v?y, ??ng trên ph??ng di?n là m?t nhà giáo c?ng là ng??i làm cha m?, t?i r?t chú tr?ng t?i vi?c l?a ch?n n?i ? ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u phát tri?n toàn di?n cho con. T? ?m ly t??ng mà gia t?i mong mu?n d?a trên hai tiêu chí chính, ?ó là: Kh?ng gian m? g?n g?i t? nhiên và Ti?n ích ?a d?ng.”

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trên th?c t?, nh?ng n?m g?n ?ay, khái ni?m v? “kh?ng gian s?ng toàn di?n cho tr? nh?” ???c tìm ki?m nhi?u h?n kh?ng ch? ? các qu?c gia phát tri?n mà ngay ? Vi?t Nam nhu c?u này c?ng gia t?ng m?nh. S?ng xanh, s?ng tr?i nghi?m ???c các b?c cha m? chú tr?ng, b?i ?ay là y?u t? quan tr?ng trong s? phát tri?n v? th? l?c - trí tu? - tam h?n c?a tr? nh?.

Tr?n v?n t??ng lai cho con t?i Anland Lakeview

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo báo cáo s? k?t 6 tháng ??u n?m 2020 c?a B? Xay d?ng, t? l? ?? th? hóa toàn qu?c ?a?t 39,3% (t?ng 0,5% so v?i cùng k? n?m 2019), ??ng ngh?a v?i vi?c kh?ng gian xanh ngày càng thu h?p, m?i tr??ng t? nhiên cho con tr? phát tri?n c?ng gi?m ?i ?áng k?. Hi?u ???c t?m quan tr?ng và giá tr? c?a m?t kh?ng gian s?ng xanh - giàu tr?i nghi?m cho th? h? t??ng lai, nhi?u d? án t?i Vi?t Nam b?t ??u t?p trung phát tri?n h? th?ng ti?n ích phù h?p, trong ?ó ??c bi?t ph?i k? t?i d? án Anland Lakeview t?i Hà ??ng, Hà N?i.

leftcenterrightdel
?C?ng viên c?nh Anland Lakeview v?i 4 qu?ng tr??ng ch? ?? cho s? sáng t?o c?a tr?

Xổ số kiến ​​thiết TP.N?m trong quy ho?ch sinh thái c?a Khu ?? th? D??ng N?i. Anland Lakeview ???c ví nh? m?t mi?n ??t xanh nu?i d??ng tam h?n và trí l?c c?a tr?, khi ???c xay d?ng theo tiêu chí c?a ch?ng ch? EDGE v?i m?t ?? xay d?ng ch?a t?i 30%; di?n tích ??t cay xanh, c?ng viên chi?m 27.2%. ?i?m nh?n c?a d? án chính là v? trí n?m ? ngay ??i di?n c?ng viên Thiên v?n h?c 12ha v?i trái tim là h? Ba?ch H??p Thu?y, co? vai tro? ?iê?u ho?a kh?ng khi? chung cho ca? Khu ?? thi?, là c?ng trình h??ng ??n giá tr? sinh thái, nhan v?n và phát tri?n b?n v?ng cho th? h? tr?.

???c phát tri?n theo ch? ?? thiên v?n h?c, C?ng viên Thiên V?n h?c là n?i ??m m?m khoa h?c, kh?i d?y ni?m yêu thích, khám phá, nghiên c?u c?a con ng??i, ??c bi?t là th? h? tr?. C?ng viên bao g?m các h?ng m?c nh? Qu?ng tr??ng Zodiac, V??n D?i Ngan Hà, C?u ánh Tr?ng, Khu UFO Zone, ?ài phun n??c ánh sáng… giúp th? h? tr? ng?m nhìn s? k? v? c?a v? tr? và nh?ng vùng ??t xa x?i ngoài trái ??t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bên c?nh ?ó, c? dan Anland Lakeview c?ng ???c h??ng tr?n v?n ti?n ích ?a d?ng n?i khu và ngo?i khu. Nh? vào v? trí ??c ??a ti?p giáp nh?ng tuy?n ???ng huy?t m?ch h??ng tam th? ?? nh? T? H?u, Lê V?n L??ng, ??i l? Th?ng Long, Lê Quang ??o... trong bán kính kho?ng 1km, c? dan d? dàng ti?p c?n v?i ti?n ích ?a d?ng nh?: H? th?ng tr??ng h?c liên c?p Lê Quy ??n, Tr??ng Qu?c t? Nh?t B?n, Tr??ng Qu?c t? VIS, Tr??ng ??i h?c Phenikaa; ti?n ích y t? ??y ?? nh? B?nh vi?n ?a khoa Hà ??ng, B?nh vi?n Quan y 103… ??c bi?t, d? án n?m ngay c?nh trung tam th??ng m?i Aeon Mall Hà ??ng, n?i mua s?m, vui ch?i, gi?i trí ti?n ích.

C? dan nhí d? dàng ???c ch?m sóc toàn di?n ?? tr??ng thành và phát tri?n t??ng lai. D? ki?n bàn giao trong quy II/2021, n?i ?ay ch?c ch?n s? tr? thành t? ?m ??m m?m cho nh?ng c?ng dan toàn c?u.