?i?u 26. T?m ?ình ch? vi?c thi hành quy?t ??nh hành chính b? KN

Xổ số kiến ​​thiết TP.1. Trong quá trình gi?i quy?t KN, n?u xét th?y vi?c thi hành quy?t ??nh hành chính b? KN s? gay h?u qu? khó kh?c ph?c thì ng??i gi?i quy?t KN ra quy?t ??nh t?m ?ình ch? vi?c thi hành quy?t ??nh hành chính b? KN. Th?i h?n t?m ?ình ch? kh?ng v??t quá th?i gian còn l?i c?a th?i h?n gi?i quy?t KN. Quy?t ??nh t?m ?ình ch? th?c hi?n theo M?u s? 11 ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

2. Khi xét th?y ly do c?a vi?c t?m ?ình ch? kh?ng còn thì ng??i gi?i quy?t KN ph?i ra quy?t ??nh h?y b? ngay quy?t ??nh t?m ?ình ch?. Quy?t ??nh h?y b? quy?t ??nh t?m ?ình ch? th?c hi?n theo M?u s? 12 ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

?i?u 27. Báo cáo k?t qu? xác minh n?i dung KN

1. Ng??i ???c giao nhi?m v? xác minh ph?i báo cáo trung th?c, khách quan k?t qu? xác minh n?i dung KN b?ng v?n b?n v?i ng??i gi?i quy?t KN. ?

2. Báo cáo k?t qu? xác minh n?i dung KN g?m các n?i dung ???c quy ??nh t?i kho?n 4 ?i?u 29 c?a Lu?t KN. Trong báo cáo ph?i th? hi?n r? th?ng tin v? ng??i KN, ng??i b? KN, quy?t ??nh hành chính, hành vi hành chính ho?c quy?t ??nh k? lu?t cán b?, c?ng ch?c b? KN, yêu c?u c?a ng??i KN, c?n c? ?? KN; k?t qu? gi?i quy?t KN tr??c ?ó (n?u có); k?t qu? xác minh ??i v?i t?ng n?i dung ???c giao xác minh; k?t lu?n n?i dung KN ???c giao xác minh là ?úng toàn b?, sai toàn b? ho?c ?úng m?t ph?n; ki?n ngh? gi? nguyên, h?y b? toàn b? ho?c s?a ??i, b? sung m?t ph?n quy?t ??nh hành chính, quy?t ??nh k? lu?t cán b?, c?ng ch?c ho?c ch?m d?t hành vi hành chính b? KN; ki?n ngh? v? vi?c ban hành quy?t ??nh gi?i quy?t KN.

Báo cáo k?t qu? xác minh th?c hi?n theo M?u s? 13 ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

?i?u 28. T? ch?c ??i tho?i trong quá trình gi?i quy?t KN l?n hai

Xổ số kiến ​​thiết TP.1. Trong quá trình gi?i quy?t KN l?n hai, ng??i gi?i quy?t KN ph?i t? ch?c ??i tho?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.a) Ng??i gi?i quy?t KN l?n hai là Ch? t?ch UBND c?p huy?n, Giám ??c s? ho?c t??ng ???ng ph?i tr?c ti?p ??i tho?i v?i ng??i KN.

Xổ số kiến ​​thiết TP.b) Ng??i gi?i quy?t KN l?n hai là B? tr??ng, Th? tr??ng c? quan ngang b?, Ch? t?ch UBND c?p t?nh ph?i tr?c ti?p ??i tho?i trong tr??ng h?p KN ph?c t?p (có nhi?u ng??i cùng KN v? m?t n?i dung, có nhi?u y ki?n khác nhau c?a các c? quan có th?m quy?n v? bi?n pháp gi?i quy?t, ng??i KN có thái ?? gay g?t, d? lu?n x? h?i quan tam, v? vi?c ?nh h??ng ??n an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i).

Xổ số kiến ​​thiết TP.??i v?i các tr??ng h?p khác, ng??i gi?i quy?t KN có th? phan c?ng c?p phó c?a mình ho?c th? tr??ng c? quan chuyên m?n cùng c?p ho?c th? tr??ng c? quan, ??n v? tr?c thu?c ???c giao nhi?m v? xác minh ??i tho?i v?i ng??i KN. Trong quá trình ??i tho?i, ng??i ???c phan c?ng ph?i k?p th?i báo cáo v?i ng??i gi?i quy?t KN v? nh?ng n?i dung ph?c t?p, v??t quá th?m quy?n; k?t thúc ??i tho?i ph?i báo cáo v?i ng??i gi?i quy?t KN v? k?t qu? ??i tho?i và ch?u trách nhi?m v? n?i dung báo cáo.

2. Ng??i ch? trì ??i tho?i ph?i ti?n hành ??i tho?i tr?c ti?p v?i ng??i KN, ng??i b? KN và ng??i có quy?n, l?i ích liên quan. Ng??i ch? trì ??i tho?i khi ??i tho?i ph?i nêu r? n?i dung c?n ??i tho?i, k?t qu? xác minh n?i dung KN; ng??i tham gia ??i tho?i có quy?n trình bày y ki?n, b? sung th?ng tin, tài li?u, b?ng ch?ng liên quan ??n KN và yêu c?u c?a mình. Ng??i ch? trì ??i tho?i có trách nhi?m th?ng báo b?ng v?n b?n t?i ng??i tham gia ??i tho?i g?m ng??i KN, ng??i ??i di?n (tr??ng h?p nhi?u ng??i cùng KN v? m?t n?i dung) ng??i b? KN, ng??i có quy?n và ngh?a v? liên quan, c? quan, t? ch?c có liên quan v? th?i gian, ??a ?i?m, n?i dung ??i tho?i.

3. Vi?c ??i tho?i ???c l?p thành biên b?n, ghi r? th?i gian, ??a ?i?m, thành ph?n tham gia (ghi r? ng??i d? và ng??i v?ng m?t; tr??ng h?p ng??i KN kh?ng tham gia ??i tho?i thì ghi r? có ly do ho?c kh?ng có ly do), n?i dung, y ki?n c?a nh?ng ng??i tham gia, nh?ng n?i dung ?? ???c th?ng nh?t, nh?ng v?n ?? còn có y ki?n khác nhau và có ch? ky c?a các bên. Biên b?n ???c l?p thành ít nh?t ba b?n, m?i bên gi? m?t b?n. Biên b?n ??i tho?i ???c th?c hi?n theo M?u s? 14 ban hành kèm theo Ngh? ??nh này.

(Còn n?a)

Kim Thanh