?ng Nguy?n V?n Khanh (??i di?n h? gia ?ình ?ng Nguy?n ?u) ? t? 16, khu v?c 3, ph??ng Nh?n Bình, TP Quy Nh?n khi?u n?i yêu c?u gi?i quy?t b?i th??ng ph?n di?n tích 177,8m2Xổ số kiến ​​thiết TP. thu?c th?a ??t s? 74, t? b?n ?? s? 64, t?i ph??ng Nh?n Bình cho h? gia ?ình ?ng (có gi?y t? do ch? ?? c? c?p), do ?nh h??ng GPMB ?? th?c hi?n d? án xay d?ng khu nhà ? x? h?i ph??ng Nh?n Bình.

Theo k?t qu? gi?i quy?t b?i th??ng, th?c hi?n d? án xay d?ng khu nhà ? x? h?i ph??ng Nh?n Bình, Nhà n??c thu h?i ph?n di?n tích 177,8m2 thu?c m?t ph?n th?a ??t s? 74, t? b?n ?? s? 64 có t?ng di?n tích 1.476,8m2 ???c UBND ph??ng Nh?n Bình xác nh?n ngu?n g?c ??t t?i C?ng v?n s? 297/UBND-?C ngày 22/10/2019, v?i n?i dung: “Th?a ??t s? 74, t? b?n ?? ch?nh ly 1? (B??C s? 64), lo?i ??t BCS, di?n tích thu h?i 177,8m2, di?n tích còn l?i là 1.299m2 (thu h?i m?t ph?n th?a). Theo h? s? ??a chính ??ng ky th?ng kê n?m 1998 là ??t hoang b?ng do Nhà n??c qu?n ly. Hi?n t?i h? ?ng Nguy?n ?u khai báo kèm theo gi?y t? ch? ?? c?, UBND ph??ng Nh?n Bình kh?ng ?? ch?c n?ng ?? xác ??nh v? trí gi?a các lo?i gi?y t? c? so v?i h? s? ??a chính c?a th?a ??t b? ?nh h??ng do GPMB và h? ?ng ?u kh?ng s? d?ng liên t?c vào m?c ?ích ghi trên gi?y t? khai báo”.

Trên c? s? xác nh?n c?a UBND ph??ng Nh?n Bình, Ban GPMB t?nh kh?ng tính toán b?i th??ng, h? tr? ph?n di?n tích 177,8m2 thu?c m?t ph?n th?a ??t s? 74, t? b?n ?? ch?nh ly 1 (B??C s? 64) cho h? ?ng Nguy?n ?u (?ng Nguy?n V?n Khanh kê khai), vì th?a ??t s? 74, t? b?n ?? ch?nh ly 1 là ??t hoang b?ng do Nhà n??c qu?n ly.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Kh?ng ??ng y v?i k?t qu? b?i th??ng c?a Ban GPMB t?nh, ?ng Nguy?n V?n Khanh có ??n khi?u n?i và ???c Ban GPMB t?nh gi?i quy?t tr? l?i t?i V?n b?n s? 939/BGPMB-BT ngày 07 tháng 8 n?m 2020, theo ?ó: C?n c? xác nh?n ngu?n g?c ??t c?a UBND ph??ng Nh?n Bình, Ban GPMB t?nh kh?ng tính toán b?i th??ng, h? tr? cho h? ?ng ??i v?i th?a ??t s? 74, t? b?n ?? ch?nh? ly 1 là ?úng theo quy ??nh.

K?t qu? ki?m tra, xác minh n?i dung khi?u n?i cho th?y, kh?ng ??ng y v?i k?t qu? gi?i quy?t c?a Ban GPMB t?nh, ?ng Nguy?n V?n Khanh g?i ??n khi?u n?i ??n UBND t?nh.

Ch? t?ch UBND t?nh giao Thanh tra t?nh ki?m tra, xác minh và rà soát toàn b? h? s? v? vi?c, k?t qu? nh? sau: Theo b?n ?? n?m 1997 th? hi?n th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2Xổ số kiến ​​thiết TP., lo?i ??t hoang.

S? ??a chính c?a UBND ph??ng Nh?n Bình th? hi?n th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2, lo?i ??t hoang b?ng ch?a s? d?ng do UBND ph??ng qu?n ly. Trong s? ??a chính c?a UBND ph??ng Nh?n Bình, ph?n ghi chép theo d?i các th?a ??t c?a h? ?ng Nguy?n ?u s? d?ng kh?ng có th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2.

UBND ph??ng Nh?n Bình xác nh?n h? ?ng Nguy?n ?u là h? n?ng nghi?p ???c Nhà n??c can ??i giao quy?n s? d?ng ??t n?ng nghi?p theo Ngh? ??nh s? 64/CP ngày 27/9/1993 c?a Chính ph?, g?m: 8 th?a ??t n?ng nghi?p v?i t?ng di?n tích ???c giao là 5.956,8m2. ??i v?i th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2 c?a h? ?ng Nguy?n ?u thì ph??ng án kh?ng can ??i giao quy?n cho h? c?a ?ng di?n tích nêu trên (di?n tích 5.956,8m2 ??t n?ng nghi?p).

H? ?ng Nguy?n ?u có nhà ? trên th?a ??t s? 95, t? b?n ?? 68, di?n tích 360,1m2. Theo ph??ng án giao quy?n s? d?ng ??t, tr??c tiên UBND ph??ng Nh?n Bình tr? 200m2 ??t ? cho h? ?ng ?u; di?n tích còn l?i 160,1m2 là ??t v??n th?a ???c ??a vào can ??i giao quy?n cho h? ?ng ?u và b? sung di?n tích ??t n?ng nghi?p khác cho ?? di?n tích ??t ???c giao quy?n theo ph??ng án.

Th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2 là th?a ??t b?ng ch?a s? d?ng do UBND ph??ng Nh?n Bình qu?n ly. Theo ph??ng án giao quy?n s? d?ng ??t n?ng nghi?p, UBND ph??ng Nh?n Bình kh?ng can ??i giao quy?n ??i v?i lo?i ??t s?n xu?t b?p bênh, ??t th??ng hay sa b?i thu? phá, ch? can ??i giao quy?n cho các h? dan ??t h?ng 6 tr? lên.

C?n c? h? s? ??a chính và xác nh?n c?a UBND ph??ng Nh?n Bình v? th?a ??t s? 74, t? b?n ?? 64, di?n tích 1.539,8m2 (s? li?u ?o ??c hi?n nay: 1.476,8m2) là lo?i ??t b?ng ch?a s? d?ng do Nhà n??c qu?n ly, nay th?c hi?n d? án xay d?ng khu nhà ? x? h?i ph??ng Nh?n Bình thu h?i 177,8m2 (m?t ph?n c?a th?a ??t), Ban GPMB t?nh kh?ng tính b?i th??ng là ?úng v?i quy ??nh.

Qua k?t qu? ki?m tra, rà soát toàn b? h? s? v? vi?c, quá trình s? d?ng ??t và k?t qu? ??i tho?i c?a Chánh Thanh tra t?nh v?i ?ng Nguy?n V?n Khanh vào ngày 5/11/2020 (theo ?y quy?n c?a Ch? t?ch UBND t?nh t?i V?n b?n s? 6823/UBND-TD ngày 8/10/2020); ??i chi?u quy ??nh c?a pháp lu?t ??i v?i n?i dung khi?u n?i nêu trên, cho th?y, n?i dung khi?u n?i c?a ?ng Nguy?n V?n Khanh (??i di?n h? gia ?ình? ?ng Nguy?n ?u) yêu c?u b?i th??ng ph?n di?n tích 177,8m2 thu?c th?a ??t s? 74, t? b?n ?? s? 64, t?i ph??ng Nh?n Bình cho h? gia ?ình ?ng (có gi?y t? do ch? ?? c? c?p) là kh?ng có c? s? ?? xem xét, gi?i quy?t. Vì, c?n c? h? s? ??a chính thì th?a ??t này là lo?i ??t b?ng ch?a s? d?ng do Nhà n??c qu?n ly, h? ?ng Nguy?n ?u kh?ng s? d?ng liên t?c vào m?c ?ích ghi trên gi?y t? khai báo và khi th?c hi?n giao quy?n s? d?ng ??t n?ng nghi?p theo Ngh? ??nh s? 64/CP ngày 27/9/1993 c?a Chính ph?, UBND ph??ng Nh?n Bình kh?ng xét giao th?a ??t s? 74, t? b?n ?? s? 64 cho h? ?ng Nguy?n ?u s? d?ng. Do ?ó, Ban GPMB t?nh kh?ng tính b?i th??ng ph?n di?n tích 177,8m2 thu?c th?a ??t s? 74, t? b?n ?? s? 64 cho h? ?ng Nguy?n ?u là ?úng theo quy ??nh c?a pháp lu?t và chính sách b?i th??ng c?a UBND t?nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Xét ?? ngh? c?a Chánh Thanh tra t?nh t?i V?n b?n s? 686/TTT-P3 ngày 2/10/2020 và V?n b?n s? 784/TTT-P3 ngày 9/11/2020; t? nh?ng nh?n ??nh và c?n c? trên; t?i quy?t ??nh ky ngày 19/11/2020, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Bình ??nh Nguy?n Phi Long ?? kh?ng c?ng nh?n toàn b? n?i dung khi?u n?i c?a ?ng Nguy?n V?n Khanh.

CTV B?o Th?ch