N?m 2020, các c? quan hành chính Nhà n??c trên ??a bàn t?nh Yên Bái ?? ti?p 1.664 l??t c?ng dan (gi?m 15,5% so v?i cùng k? n?m 2019). Các c? quan c?p t?nh ti?p 685 l??t; c?p huy?n ti?p 979 l??t.

Qua ti?p c?ng dan, các c?p, các ngành ?? th? ly gi?i quy?t nh?ng ??n thu?c th?m quy?n, ??ng th?i chuy?n ??n ho?c h??ng d?n c?ng dan g?i ??n t?i c? quan có th?m quy?n gi?i quy?t. Trong quá trình ti?p c?ng dan, các c? quan ?? phan tích, gi?i thích v? quy ??nh c?a pháp lu?t trong l?nh v?c chuyên ngành và các quy ??nh liên quan ??n trình t? KN,TC ?? c?ng dan hi?u và th?c hi?n quy?n KN,TC theo ?úng quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Toàn t?nh ?? ti?p nh?n 1.734 ??n ph?n ánh, ki?n ngh?, KN,TC.

Xổ số kiến ​​thiết TP.31 ??n KN v?i 31 v? vi?c thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a các c? quan hành chính Nhà n??c, ?? gi?i quy?t 29 v?, trong ?ó có 23 v? vi?c ???c gi?i quy?t b?ng quy?t ??nh hành chính; 6 v? vi?c ng??i KN t? nguy?n rút ??n sau khi ???c gi?i thích, thuy?t ph?c. Tr? l?i quy?n và l?i ích h?p pháp cho 5 c?ng dan, tr? l?i cho c?ng dan 66 tri?u ??ng.

27 ??n TC v?i 23 v? vi?c thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a ng??i ??ng ??u các c? quan hành chính Nhà n??c. 21/23 s? v? vi?c ?? ???c gi?i quy?t (??t 91,3%); 2 v? vi?c còn l?i thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a Ch? t?ch UBND huy?n Tr?n Yên, ?ang ???c ki?m tra, xác minh, gi?i quy?t theo quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??i v?i 1.126 ??n ki?n ngh?, ph?n ánh, các c? quan ?? h??ng d?n, gi?i quy?t và tr? l?i c?ng dan theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.UBND t?nh ?? hoàn thành rà soát 5/5 v? KN kéo dài theo theo K? ho?ch s? 2100 ngày 19/9/2013 c?a Thanh tra Chính ph?; 1/1 v? vi?c theo K? ho?ch s? 363 ngày 20/3/2019 c?a Thanh tra Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, các s?, ban, ngành, UBND các huy?n, th? x?, thành ph? trong t?nh ?? ti?p nh?n 221 ki?n ngh? c?a c? tri, t?p trung ? m?t s? l?nh v?c nh?: Tài nguyên m?i tr??ng, giao th?ng, ??u t? xay d?ng c? b?n...

?ng Nguy?n Th? Ph??c cho bi?t, n?m 2020 là n?m di?n ra ??i h?i ??ng các c?p và ??c bi?t ??i h?i ??ng b? t?nh Yên Bái. Nh?m ??m b?o tình hình an ninh tr?t t?, kh?ng ?? phát sinh KN,TC ??ng ng??i tr??c, trong và sau th?i gian di?n ra ??i h?i, UBND t?nh Yên Bái ?? ban hành K? ho?ch s? 191 ngày 11/9/2020 v? vi?c ph?i h?p t? ch?c ti?p c?ng dan ph?c v? ??i h?i ??ng b? t?nh l?n th? XIX, ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng và b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV, ??i bi?u H?i ??ng nhan dan các c?p nhi?m k? 2021 - 2026.

leftcenterrightdel
?Tình hình ti?p c?ng dan n?m 2020 kh?ng có di?n bi?n ph?c t?p. ?nh: Bùi Bình

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ban hành V?n b?n s? 24 v? vi?c qu?n ly, n?m b?t tình hình c?ng dan khi?u ki?n v??t c?p, ch? ??o các s?, ban, ngành, UBND các huy?n, th?, thành ph? t?ng c??ng c?ng tác ti?p c?ng dan, gi?i quy?t KN,TC ngay t? khi phát sinh, tránh KN v??t c?p, nh?t là trong th?i gian di?n ra ??i h?i ??ng các c?p.

Các c? quan hành chính các c?p ?? ch? ??ng xay d?ng k? ho?ch, l?ch ti?p c?ng dan ??nh k? ??m b?o theo ?úng quy ??nh; ngay t? ??u n?m ?? c?ng b? c?ng khai l?ch ti?p c?ng dan trên C?ng Th?ng tin ?i?n t? t?nh, trang th?ng tin ?i?n t? c?a các ??a ph??ng, ??n v? và th?ng báo c?ng khai trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng; c? cán b?, c?ng ch?c làm c?ng tác ti?p c?ng dan th??ng xuyên t?i Tr? s? Ti?p c?ng dan và ti?p ??t xu?t theo quy ??nh.

Các c?p, các ngành ?? quan tam nghiên c?u, ti?p thu, gi?i quy?t, tr? l?i ki?n ngh? c?a c? tri và nhan dan trong t?nh, nhi?u y ki?n, ki?n ngh?, ph?n ánh c?a c? tri ?? t?ng b??c ???c làm r? và gi?i quy?t k?p th?i, d?t ?i?m; nh?ng b?n kho?n, v??ng m?c c?a c? tri v? ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c c?ng ???c gi?i thích ??y ??, c? th?; tam t?, nguy?n v?ng chính ?áng c?a c? tri c? b?n ???c ?áp ?ng, t?o ni?m tin c?a c? tri, nhan dan ??i v?i chính quy?n ??a ph??ng, h?n ch? m?t ph?n tình tr?ng ??n th? KN,TC.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ánh giá, d? báo tình hình c?ng tác ti?p c?ng dan, KN,TC th?i gian t?i, ?ng Nguy?n Ki?u Ph??ng, Chánh Thanh tra t?nh Yên Bái cho bi?t, do n?m 2021 di?n ra nhi?u s? ki?n chính tr? quan tr?ng c?a ??ng, Nhà n??c và c?a ??a ph??ng, nên d? báo tình hình c?ng tác ti?p c?ng dan, tình hình KN,TC c?a c?ng dan phát sinh trong th?i gian t?i s? có nh?ng di?n bi?n ph?c t?p, nh?t là các KN liên quan ??n l?nh v?c ??t ?ai khi t?nh tri?n khai th?c hi?n m?t s? d? án tr?ng ?i?m và các n?i dung TC ??i v?i cán b? l?nh ??o các c?p, các ngành liên quan ??n c?ng tác b? trí, s?p x?p cán b?.

Do v?y, các c?p, các ngành c?n th?c hi?n nghiêm túc vi?c ti?p c?ng dan, b? trí th?i gian, phan c?ng cán b?, chu?n b? h? s? ??y ?? ph?c v? c?ng tác ti?p c?ng dan ???c k?p th?i, có ch?t l??ng. T?p trung gi?i quy?t d?t ?i?m các v? vi?c KN,TC phát sinh nh?t là các v? vi?c t?n ??ng, kéo dài thu?c th?m quy?n c?a Ch? t?ch UBND c?p huy?n nh?ng ??n nay ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m, c?ng dan khi?u ki?n ti?p lên UBND t?nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?ng c??ng thanh tra trách nhi?m c?a th? tr??ng các ngành, ch? t?ch UBND các huy?n, th? x?, thành ph? trong th?c hi?n pháp lu?t v? KN,TC. Yêu c?u th? tr??ng các c? quan hành chính Nhà n??c ch?n ch?nh k? c??ng, k? lu?t trong c?ng tác ti?p c?ng dan và gi?i quy?t KN,TC, nang cao ch?t l??ng ti?p c?ng dan và gi?i quy?t KN,TC theo tinh th?n Ch? th? s? 03 ngày 05/3/2019 c?a Ch? t?ch UBND t?nh Yên Bái.

T?ng c??ng ??n ??c, ki?m tra, h??ng d?n vi?c th?c hi?n pháp lu?t v? ti?p dan, KN,TC. T?ng c??ng c?ng tác ??i tho?i trong gi?i quy?t KN,TC nh?m k?p th?i n?m b?t ???c th?ng tin, tam t?, nguy?n v?ng c?a ng??i dan. T? ?ó có bi?n pháp x? ly k?p th?i, kh?ng ?? x?y ra tình tr?ng khi?u n?i, t? cáo v??t c?p, ph?c t?p… ?ng Ph??ng th?ng tin.

Bùi Bình

?