?

Ly do là th?c hi?n B?n án s? 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng, hu? b? ?? th?c hi?n ?úng quy trình, th? t?c và n?i dung pháp lu?t quy ??nh.

Tr??c ?ó, vào ngày 29/10/2020, Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Nam có Quy?t ??nh s? 2971/Q?-UBND v? vi?c thu h?i và hu? Quy?t ??nh s? 1037/Q?-UBND ngày 26/3/2018 c?a Ch? t?ch UBND t?nh gi?i quy?t khi?u n?i ??i v?i Cty Th?ng Bình (l?n ??u). Ly do là th?c hi?n B?n án s? 75 c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh? Báo Thanh tra ?? ph?n ánh, t?i B?n án s? 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng v? vi?c khi?u ki?n quy?t ??nh hành chính, quy?t ??nh gi?i quy?t khi?u n?i v? l?nh v?c ??t ?ai, ?? tuyên ch?p nh?n kháng cáo c?a Cty Th?ng Bình. H?y Quy?t ??nh s? 4184 ngày 29/11/2017 c?a UBND t?nh Qu?ng Nam v? vi?c thu h?i th?a ??t s? 512 c?a Cty Th?ng Bình. H?y Quy?t ??nh s? 1037 ngày 26/3/2018 c?a Ch? t?ch UBND t?nh v? vi?c gi?i quy?t khi?u n?i c?a Cty ?? th?c hi?n ?úng trình t?, th? t?c và n?i dung pháp lu?t quy ??nh.

T?i Quy?t ??nh s? 3186/Q?-UBND, UBND t?nh Qu?ng Nam giao S? Tài nguyên và M?i tr??ng (TN&MT) có trách nhi?m thu h?i, hu? b? các v?n b?n ?? ban hành có liên quan ??n Quy?t ??nh s? 4184 c?a UBND t?nh. Tham m?u UBND t?nh th?c hi?n ?úng quy ??nh v? trình t?, th? t?c và n?i dung pháp lu?t quy ??nh theo B?n án s? 75 c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.UBND huy?n Th?ng Bình có trách nhi?m ph?i h?p v?i S? TN&MT tri?n khai th?c hi?n B?n án s? 75/2019HC-PC ngày 14/6/2019 c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng liên quan ??n th?a ??t s? 512, t? b?n ?? s? 30 t?i th? tr?n Hà Lam, ??m b?o ?úng quy ??nh v? trình t? th? t?c và n?i dung pháp lu?t quy ??nh.

Cty Th?ng Bình có trách nhi?m ph?i h?p v?i S? TN&MT, UBND huy?n Th?ng Bình trong vi?c th?c hi?n B?n án s? 75/2019HC-PC c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng ??i v?i th?a ??t s? 512, t? b?n ?? s? 30 t?i th? tr?n Hà Lam, ?? th?c hi?n ?úng trình t? th? t?c và n?i dung pháp lu?t quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nh? v?y, s? vi?c kéo dài ??n nay h?n 1 n?m, t?nh Qu?ng Nam m?i thi hành xong B?n án s? 75/2019HC-PC c?a TAND C?p cao t?i ?à N?ng.

N.P

?