C?c Thi hành án dan s? t?nh Long An nói gì?

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?c THADS t?nh Long An cho bi?t: Theo B?n án s? 04/2013/KDTM-ST ngày 16/5/2013 c?a TAND huy?n Th? Th?a và B?n án s? 25/2013/KDTM-PT ngày 30/10/2013 c?a TAND t?nh Long An bu?c C?ng ty D?t Long An ph?i tr? cho Ngan hàng TMCP K? th??ng Vi?t Nam s? ti?n h?n 129,9 t? ??ng và l?i su?t ch?m thi hành án. Ngoài ra, C?ng ty D?t Long An còn ph?i thi hành 7 b?n án, quy?t ??nh khác. T?ng s? ti?n thi hành án là h?n 139,9 t? ??ng và l?i su?t ch?m thi hành án.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Do C?ng ty D?t Long An kh?ng t? nguy?n thi hành án, ch?p hành viên (CHV) ti?n hành kê biên, x? ly tài s?n ?? th? ch?p cho ngan hàng g?m toàn b? x??ng d?t và tr? s?; toàn b? x??ng nhu?m; toàn b? máy móc thi?t b? s?n xu?t; các quy?n l?i phát sinh t? tài s?n thu?c quy?n s? h?u h?p pháp c?a C?ng ty D?t Long An t?i Long An.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tài s?n kê biên ???c bán ??u giá thành vào ngày 24/1/2017, ng??i mua trúng ??u giá tài s?n là C?ng ty TNHH S?n xu?t và ??u t? Phúc Th?nh (C?ng ty Phúc Th?nh) v?i s? ti?n bán ??u giá thành là 97,18 t? ??ng. CHV ?? có Quy?t ??nh c??ng ch? giao tài s?n s? 08/Q?-CHV và ti?n hành t? ch?c c??ng ch? giao tài s?n xong vào ngày 22 và 23/3/2017.

leftcenterrightdel
Nhi?u sai ph?m trong quá trình thi hành án t?i C?ng ty D?t Long An ?? b? Thanh tra B? T? pháp "phanh phui". (?nh: CT)??

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trong quá trình c??ng ch? giao tài s?n ??u giá thành, do ng??i ph?i thi hành án kh?ng t? nguy?n di d?i và t? b?o qu?n tài s?n kh?ng kê biên, ngày 22 và 23/3/2017, CHV ?? ky h?p ??ng thuê kho g?i tài s?n t?i kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh. Các biên b?n li?t kê tài s?n ngày 22 và 23/3/2017, CHV ?? giao cho C?ng ty D?t Long An do bà Nguy?n Th? Cúc tr?c ti?p ky nh?n ngày 11/9/2019.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?c THADS t?nh Long An ?? chuy?n tr? ngan hàng 90 t? ??ng; ngan hàng gi?m n? kh?ng yêu c?u thi hành án và C?c THADS t?nh ?? có quy?t ??nh ?ình ch? s? ti?n h?n 11,189 t? ??ng; s? ti?n còn l?i ph?i thi hành án cho ngan hàng là h?n 28,732 t? ??ng. C?c THADS t?nh còn t?m gi? s? ti?n h?n 5,473 t? ??ng ch? x? ly. Vi?c thu chi s? ti?n bán tài s?n ?? th?ng báo cho C?ng ty D?t Long An t?i Th?ng báo s? 549/TB-CTHADS-NV ngày 13/11/2019.

C?c THADS t?nh c?ng cho bi?t: Tr??c ?ay, Thanh tra B? T? pháp có quy?t ??nh thanh tra vi?c ch?p hành quy ??nh pháp lu?t ??i v?i C?c THADS t?nh và C?ng ty TNHH DV ??u giá tài s?n Mi?n Nam và Thanh tra B? T? pháp ?? có K?t lu?n s? 12/KL-TTR ngày 4/6/2018. C?c THADS t?nh ?? tri?n khai th?c hi?n các n?i dung thu?c trách nhi?m c?a mình theo k?t lu?n thanh tra.

leftcenterrightdel
Qua k?t lu?n thanh tra c?a Thanh tra B? T? pháp cho th?y vi?c t? ch?c th?c hi?n thi hành án t?i C?ng ty D?t Long An có nhi?u sai ph?m gay thi?t h?i cho ??n v? này. Trong ?nh là x??ng nhu?m c?a C?ng ty D?t Long An nhìn t? trên cao. (?nh: CT)

Ngày 1/12/2017, C? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao có Quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? s? 23/VKSTC-C1 (P5) và ngày 5/12/2017 có Th?ng báo s? 07/VKSTC-C1 (P5) v? vi?c ra quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? v? t?i “thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng”. Vi?n KSND T?i cao, C? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao c?ng có nhi?u v?n b?n có y ki?n trong v? vi?c này.

Trên c? s? y ki?n t?i các v?n b?n c?a Vi?n KSND T?i cao, C? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao, c?n c? quy ??nh pháp lu?t, ngày 6/8/2020 CHV có Quy?t ??nh s? 13/Q?-CTHADS c??ng ch? kê biên, x? ly tài s?n (b? sung) c?a C?ng ty D?t Long An ?ang g?i gi? t?i hai kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh theo biên b?n g?i gi? ngày 22 và 23/3/2017, hai tr?m bi?n áp theo biên b?n xác minh ngày 21/11/2019 c?a CHV C?c THADS t?nh là ?úng quy ??nh pháp lu?t.

“Tóm l?i, C?ng ty D?t Long An hi?n còn ph?i thi hành án v?i t?ng s? ti?n theo b?n án, quy?t ??nh c?a tòa là trên 37 t? ??ng (ch?a tính s? ti?n C?c THADS t?nh còn t?m gi? ch? x? ly là trên 5,473 t? ??ng). Do ?ó, sau khi ki?m tra xác minh xét th?y các tài s?n trên kh?ng thu?c ??i t??ng tài s?n kh?ng ???c x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t và c?n thi?t ph?i x? ly ?? thi hành án nên CHV ?? ra Quy?t ??nh s? 13/Q?-CTHADS, c??ng ch? kê biên, x? ly tài s?n (b? sung) c?a C?ng ty D?t Long An nh?m ?? ti?p t?c t? ch?c thi hành án là ?úng quy ??nh…” C?c THADS t?nh cho bi?t.

leftcenterrightdel
CHV Nguy?n V?n Tài b? Thanh tra B? T? pháp ch? ra hàng lo?t sai ph?m trong quá trình th?c hi?n nhi?m v?. (?nh: CT)

C?ng ty D?t Long An ??a ra l?p lu?n “ph?n pháo”

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c nh?ng th?ng tin do C?c THADS t?nh Long An cung c?p, bà Nguy?n Th? Cúc - ??i di?n C?ng ty D?t Long An cho bi?t, nh?ng v?n ?? v? quá trình thi hành án tr??c ?ay t?i C?ng ty D?t Long An mà C?c THADS t?nh Long An cung c?p th?ng tin cho Báo Thanh tra, chúng t?i kh?ng tranh lu?n vì vi?c này ?? ???c Thanh tra B? T? pháp thanh tra và ?? có K?t lu?n thanh tra s? 12/KL-TTR ngày 4/6/2018. Trong k?t lu?n ?? ch? ra hàng lo?t sai ph?m, trong ?ó có nh?ng vi ph?m nghiêm tr?ng trong vi?c ch?p hành các quy ??nh pháp lu?t v? thi hành án…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Bà Cúc b?c xúc cho bi?t: “C?c THADS t?nh Long An th?ng tin r?ng: “ngày 6/8/2020, CHV có Quy?t ??nh s? 13/Q?-CTHADS c??ng ch? kê biên, x? ly tài s?n (b? sung) c?a C?ng ty D?t Long An ?ang g?i gi? t?i hai kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh...”. Nh? v?y, d?a theo n?i dung này thì C?c THADS t?nh ?ang g?i gi? tài s?n c?a chúng t?i t?i 2 kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh. Tuy nhiên, 2 kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh có s?c ch?a kho?ng bao nhiêu ?? b?o qu?n ???c kh?i tài s?n kh?ng l? c?a c?ng ty chúng t?i? Và ?ó là nh?ng tài s?n nào? Hi?n nay, tài s?n hi?n h?u c?a c?ng ty chúng t?i ?? th?t thoát r?t ?áng k?, trong ?ó có c? nh?ng tài s?n kh?ng kê biên. V?y ??i v?i nh?ng tài s?n kh?ng kê biên thì có ?ang ?? t?i 2 kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh kh?ng? Và kh?ng thì ?ang th?t thoát ?i ?au? Trách nhi?m c?a C?c THADS t?nh Long An ?ang r?t l?n trong v?n ?? này c?a chúng t?i nh?ng kh?ng có b?t k? gi?i thích nào th?a ?áng ???c ??a ra”.

leftcenterrightdel
??i di?n C?ng ty D?t Long An cho bi?t: "Trong khi H?i ??ng ??nh giá tài s?n trong t? t?ng hình s? t?nh Long An ch?a có k?t qu? ??nh giá toàn b? tài s?n c?a C?ng ty D?t Long An mà C?c THADS t?nh l?i có nh?ng ??ng thái ti?p t?c thi hành án các h?ng m?c tài s?n còn l?i ??i v?i C?ng ty D?t Long An là kh?ng phù h?p quy ??nh pháp lu?t…" . (?nh: CT)

Tr??c ?ó, sau khi nh?n ???c Quy?t ??nh s? 13/Q?-CTHADS v? c??ng ch? kê biên, x? ly tài s?n (b? sung) c?a C?ng ty D?t Long An, trao ??i v?i PV Báo Thanh tra, bà Nguy?n Th? Cúc cho bi?t: G?n ?ay, t?i h?t s?c b?t ng? khi nh?n ???c hàng lo?t các v?n b?n c?a C?c THADS t?nh Long An v? vi?c ti?p t?c thi hành án ??i v?i C?ng ty D?t Long An. Nh?ng vi?c này ?? vi ph?m quy?n và l?i ích h?p pháp c?a C?ng ty D?t Long An.

“Hi?n nay, các tài s?n c?a C?ng ty D?t Long An bao g?m tài s?n ?? kê biên, ch?a kê biên, tài s?n c?a cá nhan, t? ch?c khác… có liên quan ??n v? án hình s? ?? ???c C? quan ?i?u tra, Vi?n KSNDTC kh?i t? ?i?u tra v? án “thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng”, x?y ra t?i C?c THADS t?nh Long An. Hi?n v? án ?ang ???c t?m ?ình ch? ?i?u tra do ph?i ch? k?t qu? giám ??nh xác ??nh thi?t h?i tài s?n. Trong khi H?i ??ng ??nh giá tài s?n trong t? t?ng hình s? t?nh Long An ch?a có k?t qu? ??nh giá toàn b? tài s?n c?a C?ng ty D?t Long An mà C?c THADS t?nh l?i có nh?ng ??ng thái ti?p t?c thi hành án các h?ng m?c tài s?n còn l?i ??i v?i C?ng ty D?t Long An là kh?ng phù h?p quy ??nh pháp lu?t…”.

Ngoài ra, bà Cúc c?ng cho bi?t: T? n?m 2017 ??n nay, C?ng ty D?t Long An ?? có nhi?u ??n yêu c?u C?c THADS t?nh Long An cung c?p biên b?n danh m?c và hi?n tr?ng tài s?n c?a C?ng ty D?t Long An b? chi?m gi?a b?ng Quy?t ??nh s? 01/Q?-CTHA ngày 19/7/2016; biên b?n danh m?c tài s?n th?m ??nh giá ngày 19/7/2016 ??n ngày 21/7/2016; biên b?n danh m?c tài s?n giao cho C?ng ty Phúc Th?nh mua trúng ??u giá tài s?n; vi?c chi tr?, s? d?ng s? ti?n 97 t? ??ng t? vi?c bán ??u giá tài s?n c?a C?ng ty D?t Long An. Tuy nhiên, ??n nay v?n ch?a ???c ?áp ?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Báo Thanh tra s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

Chu Tu?n