T? th?a thu?n h?p tác kinh doanh

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?n c? h? s? v? vi?c cho th?y, ngày 24/4/2019, C?ng ty TNHH S?n xu?t ch? bi?n n?ng s?n Cát T??ng (C?ng ty Cát T??ng), tr? s? s? 212, qu?c l? 50, ?p 3B, x? ??o Th?nh, thành ph? M? Tho, t?nh Ti?n Giang, ??i di?n là ?ng Tr?n V?n Sang - Ch? t?ch H?TV và C?ng ty C? ph?n ??u t? xay d?ng giao th?ng H?ng L?nh (C?ng ty H?ng L?nh), tr? s? s? 24 ???ng s? 10, khu bi?t th? S?ng ?ng L?n, x? Bình H?ng, huy?n Bình Chánh, TP H? Chí Minh, ??i di?n là ?ng Nguy?n H?ng Ch??ng - Giám ??c C?ng ty, ky th?a thu?n h?p tác kinh doanh, v? vi?c góp v?n, cung c?p gi?ng cay tr?ng, k? thu?t, tr?ng thanh long t?i t?nh Bình Thu?n và thành l?p nhà máy ch? bi?n n?ng s?n, trái cay xu?t kh?u t?i t?nh Ti?n Giang.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo n?i dung th?a thu?n, C?ng ty Cát T??ng góp v?n b?ng hom (cay) gi?ng thanh long v? vàng, ru?t tr?ng, k? thu?t và bao tiêu s?n ph?m. C?ng ty H?ng L?nh góp v?n b?ng quy?n s? d?ng ??t 500ha ? t?nh Bình Thu?n và v?n ?? xay d?ng nhà máy, day chuy?n ch? bi?n theo t? l? góp v?n 70/30 (C?ng ty Cát T??ng 30%, C?ng ty H?ng L?nh 70%). ?i?u 3 Th?a thu?n h?p tác kinh doanh nêu r?, C?ng ty H?ng L?nh có trách nhi?m thanh toán cho C?ng ty Cát T??ng 150 t? ??ng trong th?i h?n 90 ngày, k? t? ngày ky th?a thu?n h?p tác kinh doanh. S? v?n góp c?a C?ng ty Cát T??ng sau khi nh?n 150 t? ??ng, gi?m xu?ng t? 610 t? ??ng còn 510 t? ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?c hi?n n?i dung th?a thu?n h?p tác kinh doanh, ngày 27/5/2019, liên doanh C?ng ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u n?ng s?n c?ng ngh? cao H?ng L?nh Cát T??ng ???c thành l?p t?i ??a ch? 212, qu?c l? 50, ?p 3B, x? ??o Th?nh, thành ph? M? Tho, t?nh Ti?n Giang, v?i m?c v?n ?i?u l? là 300 t? ??ng, do ?ng Nguy?n H?ng Ch??ng, gi? 70% c? ph?n; ?ng Tr?n V?n Sang, ?ng ?oàn V?n Sang, m?i ng??i n?m gi? 15% c? ph?n. Theo ?ó, ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a c?ng ty là ?ng Tr?n V?n Sang.

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? ngh?a v? c?a mình, C?ng ty Cát T??ng ?? chu?n b? ??y ?? hom gi?ng t?i trang tr?i huy?n Tan Ph??c, v?i 3 tri?u hom thanh long, theo ?úng yêu c?u c?a C?ng ty H?ng L?nh.

Ngày 17/8/2019, C?ng ty Cát T??ng ?? chuy?n 84.300 hom thanh long ??n khu v?c h? Cà Day, x? Bình An, huy?n B?c Bình, t?nh Bình Thu?n ?? ph?c v? cho ngày ??u xu?ng gi?ng. ??i di?n C?ng ty H?ng L?nh ?? c? ng??i nh?n ?? s? hom gi?ng nêu trên. Hi?n t?i, trong trang tr?i c?a Cát T??ng ?ang t?n kho 3 tri?u hom thanh long. Tuy nhiên, m?t th?i gian sau, C?ng ty H?ng L?nh có v?n b?n khi?u n?i v? ch?t l??ng cay gi?ng, ?ay là ly do kh?ng phù h?p, b?i theo th?a thu?n t?i h?p ??ng, C?ng ty H?ng L?nh kh?ng có quy?n can thi?p ??n hom gi?ng c?a C?ng ty Cát T??ng, vì C?ng ty H?ng L?nh ch? có ngh?a v? góp ti?n, ch? kh?ng ph?i mua cay gi?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngoài ra, C?ng ty H?ng L?nh kh?ng th?c hi?n vi?c chuy?n s? ti?n còn l?i là 60 t? ??ng còn thi?u cho C?ng ty Cát T??ng theo cam k?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th?c ch?t vi?c mau thu?n này là do C?ng ty H?ng L?nh ?? s? d?ng sai m?c ?ích s? d?ng ??t, kh?ng ???c c? quan ch?c n?ng ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t và có hàng lo?t sai ph?m v? vi?c s? d?ng ??t ???c UBND t?nh Bình Thu?n ch? ra. ?ay chính là ly do tr?c ti?p phát sinh tranh ch?p.

T? tháng 10, tháng 11/2019, các bên có nhi?u c?ng v?n trao ??i qua l?i. ??ng th?i, C?ng ty Cát T??ng, trong các ngày 21/11/2019, 30/11/2019, 5/12/2019, có th? yêu c?u C?ng ty H?ng L?nh ng?i l?i ?? cùng gi?i quy?t d?t ?i?m nh?ng tranh ch?p n?i b? c?a c?ng ty t?i tr? s? chính nh?ng ??i di?n C?ng ty H?ng L?nh kh?ng h?p tác gi?i quy?t.

Hình s? hóa tranh ch?p dan s??

Theo Kho?n 4, ?i?u 6 Th?a thu?n h?p tác kinh doanh, m?i tranh ch?p phát sinh trong quá trình h?p tác, hai bên s? th??ng l??ng ?? gi?i quy?t. Tr??ng h?p kh?ng th? th?a thu?n ???c v? vi?c s? ??a ra Tòa án, n?i Bên A có tr? s? ?? gi?i quy?t. Tuy nhiên, theo ph?n ánh c?a C?ng ty Cát T??ng, ?ng Ch??ng kh?ng h?p tác ?? gi?i quy?t, kh?ng kh?i ki?n ra Tòa án.

Th?t b?t ng?, ngày 3/1/2020, ?ng Ch??ng g?i ??n t? cáo ?ng Tr?n V?n Sang, ?ng ?oàn V?n Sang có hành vi l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n ??n C? quan C?nh sát ?i?u tra (CS?T) C?ng an t?nh Ti?n Giang, có n?i dung: ?? th?c hi?n vi?c thành l?p C?ng ty C? ph?n Xu?t nh?p kh?u n?ng nghi?p c?ng ngh? cao H?ng L?nh Cát T??ng theo th?a thu?n, t? ngày 26/4/2019 ??n ngày 27/5/2019, ?ng Ch??ng ?? 5 l?n chuy?n ti?n cho ?ng Tr?n V?n Sang, v?i s? ti?n 90 t? ??ng ?? sau khi thành l?p C?ng ty C? ph?n H?ng L?nh Cát T??ng, ?ng Sang s? chuy?n s? ti?n trên cùng v?i ti?n góp v?n c?a ?ng Sang vào tài kho?n c?a C?ng ty C? ph?n H?ng L?nh Cát T??ng, ph?c v? cho ho?t ??ng c?a c?ng ty. ?ng Ch??ng ?? chuy?n tr?c ti?p vào tài kho?n s? 067100139XXXX c?a C?ng ty Cát T??ng do ?ng Sang là Ch? t?ch H?TV.

Có th? th?y r?ng, n?i dung t? cáo trên kh?ng ?úng s? th?t, b?i s? ti?n 90 t? ??ng ?ng Ch??ng chuy?n là m?t ph?n trong t?ng s? ti?n 150 t? ??ng ?ng tr??c theo Kho?n 1, ?i?u 3 Th?a thu?n h?p tác kinh doanh. Vi?c ?ng Ch??ng chuy?n ti?n cho ?ng Tr?n V?n Sang, ?oàn V?n Sang là hoàn toàn t? nguy?n ?? h?p tác kinh doanh và ?ng ?oàn V?n Sang, Tr?n V?n Sang, ?? chuy?n cay gi?ng cho ?ng Ch??ng. ?ng Ch??ng cho r?ng vi?c chuy?n 90 t? d?ng ?? thành l?p DN, r?i sau ?ó ?ng Tr?n V?n Sang, ?oàn V?n Sang ph?i chuy?n l?i vào tài kho?n c?a c?ng ty là thi?u thuy?t ph?c, vì n?u s? ti?n ?ó là ?? góp v?n cho c?ng ty thì ?ng Ch??ng ?? gi? l?i ?? t? chuy?n vào c?ng ty sau khi thành l?p ch? kh?ng ph?i chuy?n cho ?ng Tr?n V?n Sang, ?oàn V?n Sang, r?i yêu c?u ?ng Tr?n V?n Sang, ?oàn V?n Sang chuy?n l?i vào c?ng ty. Trên th?c t?, ?ng Ch??ng ch?a th?c hi?n vi?c góp v?n là giá tr? quy?n s? d?ng ??t và c? s? h? t?ng trên ??t tr? giá 510 t? ??ng và ngu?n tài chính 680 t? ??ng nh? ?? cam k?t t?i Kho?n 2, ?i?u 3 Th?a thu?n h?p tác kinh doanh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Sau khi ti?p nh?n ??n t? cáo c?a ?ng Nguy?n H?ng Ch??ng và k?t qu? gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m, ngày 15/5/2020, C? quan CS?T C?ng an t?nh Ti?n Giang ra Quy?t ??nh s? 25/CSKT kh?i t? v? án l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n và quy?t ??nh t?m ho?n xu?t c?nh ??i v?i ?ng Tr?n V?n Sang, ?ng ?oàn V?n Sang.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?ng Tr?n V?n Sang b?c xúc cho bi?t: Vi?c c? quan t? t?ng c?a t?nh Ti?n Giang xác ??nh s? ti?n 90 t? ??ng c?a ?ng Ch??ng là ti?n góp v?n vào c?ng ty là ch?a c?n c? s? th?a thu?n c?a các bên. Các ho?t ??ng kinh doanh nói trên là giao d?ch th??ng ngày c?a các DN, các bên nh?n th?c và ?ánh giá r? ??i tác tr??c khi ti?n t?i h?p tác kinh doanh. Vi?c y?u t? l?a ??o và chi?m ?o?t tài s?n hoàn toàn kh?ng có nh?ng c? quan CS?T v?n ti?n hành kh?i t? v? án và t?m ho?n xu?t c?nh ??i v?i ?ng Tr?n V?n Sang, ?oàn V?n Sang làm ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n C?ng ty Cát T??ng, d?n ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a DN b? tê li?t, b?n hàng ng?ng ??t hàng, n?ng dan e dè khi bán n?ng s?n, tam ly ng??i lao ??ng b? hoang mang, ngu?n v?n vay b? ng?ng gi?i ngan, làm cho ??n v? r?i vào tình c?nh ch?t d?n tr??c khi v? vi?c ???c làm sáng t?.

Chính vì v?y, l?nh ??o C?ng ty Cát T??ng ?? g?i ??n kêu c?u, ??n khi?u n?i lên Th? t??ng Chính ph?, ?? ngh? quan tam ch? ??o gi?i quy?t quy?n l?i chính ?áng c?a DN ?? ??m b?o m?i tr??ng kinh doanh minh b?ch và h? tr? DN phát tri?n theo ?úng tinh th?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Sau khi ti?p nh?n ??n c?a C?ng ty Cát T??ng, ngày 28/8/2020, V?n phòng Chính ph? có V?n b?n s? 7192/VPCP-V.I truy?n ??t y ki?n ch? ??o c?a Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hòa Bình, chuy?n B? C?ng an xem xét, ch? ??o gi?i quy?t ??n khi?u n?i c?a ?ng ?oàn V?n Sang - Giám ??c C?ng ty Cát T??ng theo quy ??nh pháp lu?t, tr? l?i ng??i khi?u n?i và báo cáo k?t qu? gi?i quy?t lên Th? t??ng Chính ph?.

Chúng t?i s? ti?p t?c th?ng tin v? v? vi?c khi có di?n bi?n m?i.????????????????????????????????

Minh Y?n - Minh Ng?

?