Ngày 13/11/2020, Ban Qu?n ly các KCN ??ng Nai có T? trình s? 55/TTr-KCN?N g?i UBND t?nh ??ng Nai, v? vi?c ki?n ngh? ban hành quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng ??i v?i C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) t?i KCN Giang ?i?n, huy?n Tr?ng Bom.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c ?ó, ngày 11/11/2020, Ban Qu?n ly các KCN ??ng Nai ?? ph?i h?p v?i ??i di?n các c? quan, ??n v? liên quan (Phòng C?nh sát Phòng ch?ng t?i ph?m v? m?i tr??ng - C?ng an t?nh ??ng Nai; Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng huy?n Tr?ng Bom) ti?n hành làm vi?c v?i C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) ?? th?ng nh?t, ki?n ngh? c?p có th?m quy?n xem xét x? ly theo quy ??nh v? l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng ??i v?i doanh nghi?p này.

T?i bu?i làm vi?c, các c? quan, ??n v? tham d? ?? th?ng nh?t ti?n hành l?p biên b?n vi ph?m hành chính trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng (Biên b?n s? 12/BB-VPHC ngày 11/11/2020) ??i v?i C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam), d??i s? ch?ng ki?n c?a ?ng Nguy?n ??c Trung, Tr??ng phòng T?ng v? C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) theo Gi?y ?y quy?n s? 08/KV/Q?UQ ngày 10/11/2020 c?a T?ng Giám ??c.

Theo n?i dung Biên b?n s? 12/BB-VPHC, C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) ?? có 2 hành vi vi ph?m hành chính trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng.

Th? nh?t, hành vi “kh?ng th?c hi?n m?t trong các n?i dung báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng và yêu c?u trong quy?t ??nh phê duy?t báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng theo quy ??nh”.

C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) ch?a xay d?ng, l?p ??t h? th?ng thu gom, x? ly khí th?i t?i khu v?c x??ng l?u hóa cao su; c?ng ty ?? t? y thay ??i c?ng ngh? x? ly khí th?i t?i khu v?c x??ng cán luy?n (th?c t? khí th?i ???c cho qua h? th?ng x? ly dùng h? th?ng l?c b?i, phát tán ra ???ng n?i b? c?a c?ng ty ???c ??t ? t?m th?p, cách m?t ??t kho?ng 2 - 3m có th? gay ?nh h??ng ??n m?i tr??ng xung quanh).

Bên c?nh ?ó, c?ng ngh? x? ly khí th?i t?i khu v?c x??ng cán luy?n (có t?ng l?u) còn th? s?, ch?a ??m b?o thu gom, x? ly mùi, khí th?i ??t hi?u qu?, d?n ??n mùi khí th?i gay ?nh h??ng ??n m?i tr??ng xung quanh.

Th? hai là hành vi “kh?ng có gi?y xác nh?n hoàn thành c?ng trình b?o v? m?i tr??ng ph?c v? giai ?o?n v?n hành (t?ng giai ?o?n ho?c toàn b? d? án) theo quy ??nh”.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) ?? ?i vào ho?t ??ng s?n xu?t t? cu?i n?m 2018 nh?ng ch?a có gi?y xác nh?n hoàn thành c?ng trình b?o v? m?i tr??ng ph?c v? giai ?o?n v?n hành theo quy ??nh c?a Ngh? ??nh s? 40/2019/N?-CP và yêu c?u t?i Quy?t ??nh phê duy?t báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng s? 232/Q?-KCN?N ngày 16/10/2018 c?a Ban Qu?n ly các KCN ??ng Nai.

Ch? tài x? ly ??i v?i các hành vi nói trên ???c quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 155/2016/N?-CP ngày 18/11/2016 c?a Chính ph? v? x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trình bày t?i bu?i làm vi?c, ??i di?n C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) cho r?ng, ?ang trong giai ?o?n l?p ??t máy móc, thi?t b? s?n xu?t, ?ang thi?t l?p và ?i?u ch?nh các th?ng s? k? thu?t c?a day chuy?n s?n xu?t nên m?t s? c?ng ?o?n ch?a ???c hoàn thi?n. Bên c?nh ?ó, c?ng nhan m?i ???c tuy?n d?ng ?ang trong quá trình ?ào t?o v?n hành nên ch?a thu?n th?c, có th? x?y ra sai sót, b?t c?n khi v?n hành các day chuy?n s?n xu?t c?ng nh? các h? th?ng x? ly khí th?i, n??c th?i; do ngành ngh? c?a c?ng ty nên vi?c có phát sinh mùi ??c tr?ng c?a cao su là khó tránh kh?i.

Trong T? trình s? 55/TTr-KCN?N, Ban Qu?n ly các KCN ?? xu?t UBND t?nh ??ng Nai x? ph?t hành chính trong l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng ??i v?i C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam), v?i m?c ph?t ti?n 360 tri?u ??ng (áp d?ng tình ti?t gi?m nh?). ??ng th?i, ki?n ngh? hình th?c x? ph?t b? sung là ?ình ch? ho?t ??ng trong 3 tháng ?? doanh nghi?p có th?i gian kh?c ph?c vi ph?m, theo quy ??nh t?i ?i?u 9 Ngh? ??nh s? 155/2016/N?-CP ngày 18/11/2016 c?a Chính ph?.

??i v?i bi?n pháp kh?c ph?c h?u qu?, Ban Qu?n ly các KCN ?? xu?t UBND t?nh ??ng Nai yêu c?u C?ng ty Cao su Kenda (Vi?t Nam) rà soát th?c t?, l?p h? s? v?n hành th? nghi?m c?ng trình b?o v? m?i tr??ng (t? 3 ??n 6 tháng) g?i v? S? Tài nguyên và M?i tr??ng ?? xem xét và l?p h? s? báo cáo xác nh?n hoàn thành các c?ng trình b?o v? m?i tr??ng, g?i v? Ban Qu?n ly các KCN tr??c ngày 1/5/2021 ?? x? ly theo quy ??nh.

leftcenterrightdel

Tháng 8/2020, C?ng ty TNHH Qu?c t? Kim B?o S?n b? UBND t?nh ??ng Nai ph?t hành chính do vi ph?m các quy ??nh v? b?o v? m?i tr??ng. ?nh: NT?

C?ng t?i KCN Giang ?i?n, huy?n Tr?ng Bom, vào tháng 8/2020, C?ng ty TNHH Qu?c t? Kim B?o S?n ?? b? UBND t?nh ??ng Nai ra quy?t ??nh x? ph?t hành chính do hành vi kh?ng có gi?y xác nh?n hoàn thành c?ng trình b?o v? m?i tr??ng ph?c v? giai ?o?n v?n hành theo quy ??nh.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngày 26/10/2020, Ban Qu?n ly các KCN ??ng Nai ?? có c?ng v?n m?i các c? quan, t? ch?c liên quan, ti?n hành ki?m tra, rà soát vi?c th?c hi?n yêu c?u c?a ?oàn ki?m tra ngày 13/8/2020 v? tình tr?ng x? mùi h?i khét khó ch?u ra m?i tr??ng ??i v?i C?ng ty TNHH Qu?c t? Kim B?o S?n.

Theo ph?n ánh c?a các h? dan s?ng t?i ?p 5 và ?p 6 x? An Vi?n, huy?n Tr?ng Bom, t?nh ??ng Nai, nh?ng khu dan c? xung quanh x??ng s?n xu?t c?a C?ng ty TNHH Qu?c t? Kim B?o S?n (s?n xu?t bao tay y t?) và C?ng ty Cao su Kenda Vi?t Nam (s?n xu?t v?, ru?t xe ? t?, xe máy, xe ??p) t?i KCN Giang ?i?n th??ng xuyên xu?t hi?n mùi h?i, khét n?ng n?c. Tình tr?ng này ?? kéo dài trong su?t nhi?u n?m, gay ?nh h??ng x?u ??n cu?c s?ng và s?c kh?e c?a ng??i dan ??a ph??ng.

Báo Thanh tra s? ti?p t?c th?ng tin v? v?n ?? này.

Nh?t T??ng