“Th? ?o?n” c? di?n cùng ng??i quen

Nh? chúng t?i t?ng ph?n ánh trong nh?ng bài báo tr??c, n?m 2018 - 2019, Phòng? V?n hóa th?ng tin qu?n B?c T? Liêm ???c giao ch? trì th?c hi?n vi?c t? ch?c ??u th?u gói th?u mua s?m, l?p d?ng các bi?n qu?ng cáo, rao v?t mi?n phí. Hai n?m 2018 và 2019, ??u là C?ng ty TNHH Xay d?ng và Qu?ng cáo th??ng m?i Tay ?? (C?ng ty Tay ??) có ??a ch? ? ???ng Phú Minh, ph??ng Minh Khai, qu?n B?c T? Liêm, Hà N?i trúng ??u và thi c?ng v?i t?ng giá tr? gói th?u n?m 2018 là 830.000.000?? và n?m 2019 là 705.000.000?.? Theo h? s? thi?t k? các bi?n qu?ng cáo có c?t s? là 02 c?t inox SUS ?? dày 1,2mm, tr?ng bóng, cao 2,2m. Nh?ng khi thi c?ng, c?ng ty ?? tráo ??i t? ch?t li?u inox sang ch?t li?u thép m? k?m v?i t?ng s? c?t b? tráo ??i là toàn b? 242 c?t, gay thi?t h?i là 24.768.600? so v?i giá tr? c?a c?t inox theo thi?t k?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo th?ng tin trong Quy?t ??nh s? 20/Q?-CQCS?T (?TTH) ngày 16/11/2020 c?a Th? tr??ng C? quan CS?T C?ng an qu?n B?c T? Liêm k?t lu?n n?i dung gi?i quy?t khi?u n?i c?a c?ng dan v? vi?c kh?ng kh?i t? hình s? ??n t? giác ?? cho th?y hành vi t??ng t? nêu trên c?ng ?? ???c th?c hi?n v?i cùng C?ng ty Tay ?? ? m?t d? án khác n?a.

Xổ số kiến ​​thiết TP.N?m 2018, UBND qu?n B?c T? Liêm giao cho Phòng V?n hóa th?ng tin t? ch?c, th?c hi?n hai gói th?u: Mua s?m, l?p ??t b?ng n?i quy quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng t?i nhà v?n hóa t? dan ph? và mua s?m, l?p ??t b?ng n?i quy quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng ??t t?i các di tích ?? ???c x?p h?ng trên ??a bàn qu?n B?c T? Liêm.

C?ng ty TNHH Xay d?ng và Qu?ng cáo th??ng m?i Tay ???trúng th?u và thi c?ng gói th?u l?p ??t b?ng n?i quy quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng ??t t?i các di tích v?i t?ng giá tr? 179.800.000? và C?ng ty C? ph?n Th??ng m?i và Qu?ng cáo Sao Mai trúng th?u, thi c?ng gói th?u l?p ??t b?ng n?i quy, quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng t?i nhà v?n hóa t? dan ph? v?i t?ng giá tr? là 331.500.000?.

leftcenterrightdel
?B?ng quy t?c ?ng x? ???c l?p t?i ?ình Chèm, ph??ng Th?y Ph??ng, qu?n B?c T? Liêm b? thay ??i khung b?ng ch?t li?u khác mà m?t th??ng c?ng có th? phát hi?n ra

Theo h? s? thi?t k? các b?ng n?i quy quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng t?i nhà v?n hóa có kích th??c 1mx1,4m in 4 màu trên ?? can PP, b?i fomex ?? dày 5mm, m?t ngoài b?c mika trong ?ài Loan dày 5mm, khung g? b?n l? kh? 8cm. B?ng n?i quy quy t?c ?ng x? n?i c?ng c?ng t?i các di tích có kích th??c 1mx1,4m in 4 màu trên ?? can blacklip, b?i nh?m ?? dày 5mm, m?t ngoài b?c mika trong ?ài Loan dày 5mm, khung g? b?n l? kh? 10cm có hoa v?n m? màu vàng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tuy nhiên quá trình thi c?ng, C?ng ty Tay ?? ?? thay ??i ?? dày, khung nh?a gi? g? cho 62 b?ng quy t?c; C?ng ty Sao Mai ?? thay ??i v? kích th??c, ?? dày, khung nh?a gi? g? cho toàn b? 130 b?ng quy t?c.

Tr??ng phòng V?n hóa th?ng tin và nhan viên cùng thi?u trách nhi?m y nh? v? vi?c tr??c

Sau khi hai c?ng ty trên thi c?ng xong, bà Phan Th? Thanh Huy?n - Tr??ng phòng V?n hóa th?ng tin giao bà ?? Th? Li?u - nhan viên ?i nghi?m thu.

Sau khi bà Li?u báo cáo vi?c nghi?m thu các b?ng quy t?c thi c?ng ?úng thi?t k?, ??m b?o ch?t l??ng, bà Huy?n kh?ng ki?m tra l?i mà ?? ch? ??o cán b? Phòng V?n hóa th?ng tin ph?i h?p v?i C?ng ty Tay ??, C?ng ty Sao Mai l?p biên b?n nghi?m thu và quy?t toán toàn b? 02 gói th?u.

?au là lí do ?? c? quan ch?c n?ng ti?p t?c kh?ng kh?i t??

C?n c? K?t lu?n ??nh giá tài s?n s? 278/KL-H??GTS ngày 15/10/2020 c?a H?i ??ng ??nh giá tài s?n trong t? t?ng hình s? qu?n B?c T? Liêm, C? quan CS?T xác ??nh: C?ng ty Sao Mai và C?ng ty Tay ?? ?? thay ??i kích th??c, ?? dày, ch?t li?u c?a các b?ng quy t?c ?ng x? làm chênh l?ch t?ng giá tr? 48.766.000?.

leftcenterrightdel
?B?ng quy t?c ?ng x? ch?p t?i Nhà v?n hóa V?n Trì 3, ph??ng Minh Khai, qu?n B?c T? Liêm ?? xu?ng c?p tr?ng r?t m?t th?m m?

Xét th?y hành vi gay thi?t h?i ch?a ??n m?c nghiêm tr?ng theo quy ??nh t?i ?i?u 360 B? Lu?t hình s?, ngày 24/10/2020, C? quan CS?T C?ng an qu?n B?c T? Liêm ?? ra Quy?t ??nh kh?ng kh?i t? hình s? s? 278 ??i v?i ??n t? giác.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trên c? s? nghiên c?u h? s?, tài li?u có liên quan ??n vi?c khi?u n?i và k?t qu? xác minh nh?n th?y: Bà Phan Th? Thanh Huy?n -?Tr??ng phòng V?n hóa th?ng tin UBND qu?n B?c T? Liêm là ng??i tr?c ti?p kí h?p ??ng, ch?u trách nhi?m v? gói th?u nh?ng ?? thi?u trách nhi?m trong vi?c nghi?m thu, kh?ng phát hi?n v?t li?u thi c?ng b? thay th? gay thi?t h?i 48.766.000?. Tuy nhiên thi?t h?i ch?a ??n m?c ph?i truy c?u trách nhi?m hình s? theo ?i?u 360 B? lu?t Hình s?. C? quan CS?T C?ng an qu?n B?c T? Liêm và Vi?n Ki?m sát nhan dan qu?n B?c T? Liêm ?? th?ng nh?t quan ?i?m kh?ng kh?i t? ??i v?i ??n t? giác. Theo ??i tá Lê ??c Hùng - Th? tr??ng C? quan CS?T C?ng an qu?n B?c T? Liêm, C?ng dan tiêu bi?u c?a Th? ?? n?m 2020, vi?c kh?ng kh?i t? v? án hình s? ??i v?i ??n t? giác nêu trên là có c?n c? và ?úng quy ??nh pháp lu?t.

Ng??i t? giác nói gì?

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ng??i t? giác cho bi?t s? ti?p t?c ki?n ngh? lên c?p có th?m quy?n vì hành vi l?p kh?ng h? s? là nh?m m?c ?ích rút ti?n c?a Nhà n??c và th?c t? ?? rút ???c ti?n mà m?c thi?t h?i là hàng ch?c tri?u ??ng nên hành vi này ?? c?u thành t?i ph?m.

Sau hành vi c? tình l?p kh?ng k? trên m?i ??n hành vi thi?u trách nhi?m gay h?u qu?. ?ay là hành vi có tính l?p l?i liên t?c t?i nhi?u v? vi?c do Phòng V?n hóa th?ng tin ch? trì. ?ay là m?t “th? ?o?n” chung ?? ???c l?nh ??o và cán b? c?a Phòng V?n hóa th?ng tin qu?n B?c T? Liêm liên t?c l?p l?i v?i cùng 1 c?ng ty và v?i c?ng ty khác, có tính ch?t t?ng n?ng nh?ng C? quan CS?T ch?a xem xét ??y ?? y?u t? này.

Ngoài ra, vi?c ?? H?i ??ng ??nh giá tài s?n trong t? t?ng hình s? qu?n B?c T? Liêm th?c hi?n ??nh giá có th? gay ra vi?c kh?ng khách quan nên c?n tr?ng c?u ??nh giá c?a ??n v? ??c l?p c?p trên. C? th? ch?a làm r? ???c vi?c ?n b?t, tráo ??i chi ti?t t? ch?ng lo?i, ?? dày, ch?t li?u c?a t?ng h?ng m?c c?u thành b?ng qu?ng cáo g?m khung, mika, ?? can, ch?t li?u b?i… dù ng??i t? giác ?? yêu c?u làm r?.

CTV C?ng Lu?n