?ng Nguy?n ?ình X?ng, Ch? t?ch UBND t?nh Thanh Hóa v?a có Quy?t ??nh 4996/Q?-UBND v? vi?c b? nhi?m ?ng Ph?m Ti?n D?ng, ?y viên Ban Ch?p hành ??ng b? t?nh khóa XIX, Phó Giám ??c S? Tài nguyên và M?i tr??ng kiêm Giám ??c Trung tam phát tri?n qu? ??t làm Giám ??c S? Tài nguyên và M?i tr??ng, thay cho ?ng ?ào Tr?ng Quy.

Th?i h?n b? nhi?m ch?c v? Giám ??c S? Tài nguyên và M?i tr??ng Thanh Hóa là 5 n?m, k? t? ngày 1/12/2020.

Nhi?u n?m qua ?ng Ph?m Ti?n D?ng làm Phó Giám ??c S? Tài nguyên và M?i tr??ng kiêm Giám ??c Trung tam Trung tam phát tri?n qu? ??t, ?? th?c hi?n t?t ch?c trách, nhi?m v? c?a mình.

?ay là là ??n v? s? nghi?p, tr?c thu?c S? Tài nguyên và M?i tr??ng Thanh Hoá, có ch?c n?ng t? ch?c th?c hi?n vi?c b?i th??ng, h? tr? và tái ??nh c? ??i v?i tr??ng h?p Nhà n??c thu h?i ??t, t?o qu? ??t ?? ??u giá quy?n s? d?ng ??t ph?c v? phát tri?n kinh t? x? h?i và ?n ??nh th? tr??ng b?t ??ng s?n.

Nh?n chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t; quy ho?ch, phát tri?n các khu tái ??nh c? khi ???c c?p có th?m quy?n giao làm ch? ??u t?; ??u t? xay d?ng k?t c?u h? t?ng trên ??t; ??u giá quy?n s? d?ng ??t; ??u th?u d? án có s? d?ng ??t; qu?n ly qu? ??t ???c giao, ?? nh?n chuy?n nh??ng, ?? t?o l?p, phát tri?n và th?c hi?n d?ch v? trong l?nh v?c b?i th??ng, gi?i phóng m?t b?ng.

T?i ??i h?i ??i bi?u ??ng b? t?nh Thanh Hóa v?a qua, ?ng Ph?m Ti?n D?ng trúng c? vào Ban Ch?p hành ??ng b? t?nh khóa XIX.

?

V?n Thanh