?ó là th?ng tin ???c Ch? t?ch H?ND TP Nguy?n Th? L? cho bi?t t?i h?i ngh? giao ban gi?a Th??ng tr?c H?ND TP v?i các T? ??i bi?u và Th??ng tr?c H?ND 24 qu?n, huy?n di?n ra ngày 24/11.

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i h?i ngh?, Ch? t?ch H?ND TP Nguy?n Th? L? ?? ngh? T? ??i bi?u H?ND TP có v?n b?n g?i V?n phòng ?oàn ?BQH và H?ND TP t?ng h?p có y ki?n tham m?u Th??ng tr?c H?ND TP có v?n b?n g?i UBND TP chu?n b? và tr? l?i nh?ng v?n ?? c? tri ??t ra nh? v?n ?? quy ho?ch treo, ? nhi?m m?i tr??ng…

??i v?i s? b?n kho?n, lo l?ng c?a c? tri khi tri?n khai chính quy?n ?? th? kh?ng còn t? ch?c H?ND qu?n, ph??ng, Ch? t?ch H?ND TP Nguy?n Th? L? cho bi?t: Ban Th??ng v? Thành ?y ?? có ch? ??o giao Ban T? ch?c Thành ?y ph?i h?p cùng Ban Cán s? ??ng UBND TP tham m?u n?i dung c? th? liên quan; trong ?ó có trách nhi?m c?a ??ng ?oàn H?ND TP s? cùng tham gia b? trí s?p x?p cán b? chuyên trách…

??i v?i v?n ?? chính quy?n ?? th?, Ch? t?ch H?ND TP Nguy?n Th? L? c?ng cho bi?t: Khi có Ngh? quy?t c?a Qu?c h?i thì TP s? tri?n khai ngay các thao tác chu?n b? cho vi?c xay d?ng chính quy?n ?? th? TP. Trong ?ó, có v?n ?? liên quan chu?n b? cho b?u c? Qu?c h?i, H?ND s?p t?i. UBND TP ?ang ch? ??o S? N?i v? tham m?u cho UBND TP, Thành ?y các n?i dung ch? ??o cho chu?n b? b?u c? s?p t?i.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo d? ki?n, ngày 10/12/2020, ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i s? h?p th?ng qua Ngh? quy?t v? xay d?ng TP Th? ??c, liên quan ??n 3 qu?n g?m 2, 9, Th? ??c. Hi?n nay, TP ?ang chu?n b? m?i v?n ?? liên quan và khi có Ngh? quy?t TP s? v?n hành ngay…

Tu?n Minh