Sáng 24/11, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ch? trì h?i ngh? c?a Chính ph? v? c?ng tác xay d?ng, hoàn thi?n và thi hành pháp lu?t ?? ?ánh giá tình hình trong 5 n?m qua và ??a ra bi?n pháp nang cao ch?t l??ng c?ng tác này th?i gian t?i.

Kh?ng ?? th? ch? c?n ???ng s? phát tri?n

Xổ số kiến ​​thiết TP.M? ??u h?i ngh?, Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hoà Bình nói, ngay t? ??u nhi?m k?, Chính ph?, Th? t??ng Chính ph? lu?n xác ??nh nhi?m v? xay d?ng, hoàn thi?n pháp lu?t g?n v?i t? ch?c thi hành pháp lu?t là nhi?m v? tr?ng tam c?n ?u tiên hàng ??u.

Xổ số kiến ​​thiết TP.V?i quy?t tam ?? th? ch? th?c s? tr? thành ??ng l?c quan tr?ng, có giá tr? d?n ???ng, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho phát tri?n ??t n??c, kh?ng ?? th? ch? c?n tr? s? phát tri?n, theo ?ng Bình, c?ng tác xay d?ng và thi hành pháp lu?t ?? ??t ???c nhi?u thành t?u quan tr?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.H? th?ng pháp lu?t ngày càng ??y ??, ??ng b? h?n. Nhi?u “?i?m ngh?n” v? th? ch? ?? ???c phát hi?n, x? ly, tháo g? khó kh?n, v??ng m?c cho ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh…

leftcenterrightdel
?Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Tr??ng Hoà Bình. ?nh: Quang Hi?u

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ch? t?ch Phòng Th??ng m?i và C?ng nghi?p Vi?t Nam (VCCI) V? Ti?n L?c k? l?i cau chuy?n “ngh?t th?” v? xay d?ng v?n b?n h??ng d?n th?c hi?n Lu?t ??u t? khi ch? còn 6 tháng n?a là ??n th?i ?i?m có hi?u l?c mà có ??n trên 50 ngh? ??nh c?n s?a ??i, trên 3.000 ?i?u ki?n kinh doanh c?n rà soát.

Lúc ?ó, có y ki?n cho r?ng, có l? ph?i xin lùi b?i kh?ng ?? th?i gian hoàn thành kh?i l??ng ?? s? nh? v?y.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“T?i nh? lúc ?ó Th? t??ng ?? nói r?ng trong Chính ph? kh?ng có ch? ?? bàn lùi”, ?ng L?c nói và cho hay, th?c hi?n ch? ??o c?a Th? t??ng, V?n phòng Chính ph?, B? T? pháp, các b?, ngành, VCCI… ?? “ch?m ??u” soi xét t?ng v?n b?n ?? ??a ra quy?t ??nh vi?c c?t b?, ??n gi?n hóa th? t?c kinh doanh.

“Và chúng ta ?? thành c?ng”, Ch? t?ch VCCI nh?n m?nh, “c?ng ??ng doanh nghi?p ?ánh giá r?t cao s? c?u th?, l?ng nghe t? Chính ph? và ng??i ??ng ??u Chính ph? v? nh?ng sáng ki?n, ki?n ngh? c?a c?ng ??ng doanh nghi?p”.

Còn hi?n t??ng vi ph?m pháp lu?t “r?t h?n nhiên”

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng tác xay d?ng, hoàn thi?n pháp lu?t và thi hành pháp lu?t v?n còn b?t c?p, v??ng m?c, chi phí tuan th? pháp lu?t còn cao. Tính ??ng b?, th?ng nh?t, kh? thi c?a m?t s? v?n b?n quy ph?m pháp lu?t trong m?t s? l?nh v?c còn ch?a theo k?p yêu c?u c?a th?c ti?n, c?a ng??i dan, doanh nghi?p và nhi?m v? qu?n ly nhà n??c.

?áng l?u y, t? ch?c thi hành pháp lu?t v?n là ?i?m y?u. "Chúng ta th?y có hi?n t??ng ng??i ta vi ph?m pháp lu?t m?t cách r?t h?n nhiên, y th?c ch?p hành pháp lu?t ch?a nghiêm túc, nh?t là vi?c ch?p hành pháp lu?t v? an toàn giao th?ng, v? sinh an toàn th?c ph?m, b?o v? m?i tr??ng…”, Phó Ch? t?ch Qu?c h?i U?ng Chu L?u phát bi?u.

leftcenterrightdel
?Phó Ch? t?ch Qu?c h?i U?ng Chu L?u. ?nh: Quang Hi?u

Theo Phó Ch? t?ch Qu?c h?i, c?n ti?p t?c ??i m?i t? duy và nh?n th?c trong c?ng tác xay d?ng và thi hành pháp lu?t. ?ng U?ng Chu L?u nh?n m?nh, m?t x? h?i mà m?i ng??i tuan th? pháp lu?t thì x? h?i ?ó ph?n vinh và phát tri?n.

D?n cu?n sách kinh t? kinh ?i?n “Vì sao các qu?c gia th?t b?i”, trong ?ó tác gi? James A. Robinson nói “th? ch?, th? ch? và th? ch?”, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc nh?n m?nh, m?t qu?c gia thành c?ng hay kh?ng thì khau ??t phá ??u tiên là th? ch?, pháp lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Theo ng??i ??ng Chính ph?, chúng ta th??ng hay lo các v?n ?? mang tính s? v?, d? án này, d? án kia mà ch?a quan tam nhi?u ??n c?ng tác xay d?ng th? ch?. “Ph?i s?a l?i thói quen làm vi?c”, Th? t??ng nói.

?i?m l?i nh?ng k?t qu? ?? ??t ???c c?a c?ng tác này trong 5 n?m qua, Th? t??ng nh?t trí v?i nh?n ??nh, h? th?ng pháp lu?t c?a Vi?t Nam c? b?n ??y ?? trên các l?nh v?c, b?o ??m tính th?ng nh?t, minh b?ch, kh? thi.

Xổ số kiến ​​thiết TP.N? ??ng v?n b?n gi?m nhi?u so v?i nhi?m k? tr??c. C?ng tác ph? bi?n, giáo d?c pháp lu?t ngày càng ??i m?i, ?i vào chi?u sau, hi?u qu? h?n…

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng c?ng th?ng nh?t v?i báo cáo v? m?t s? t?n t?i, h?n ch?. Trong ?ó, ?ng l?u y, m?t s? d? án lu?t có "vòng ??i" t?n t?i ng?n, ph?i s?a ch?a. C?ng tác t?ng k?t th?c ti?n, ?ánh giá tác ??ng còn h?n ch?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??c bi?t, v?n còn tình tr?ng “xin lùi, xin rút” d? án lu?t, pháp l?nh. C?ng ta?c thi ha?nh pha?p lua?t - “??a pháp lu?t vào cu?c s?ng” còn b?t c?p, ch?a có c? ch? ??ng b? ?? th?c hi?n hi?u qu?. V?n b?n trái lu?t v? n?i dung, th?m quy?n ch?m ???c x? ly...

“Sau này B? T? pháp ph?i có danh m?c các ??a ph??ng, B? tr??ng sai ph?m trong ban hành v?n b?n”, Th? t??ng nêu r?.

Kh?c ph?c "quy?n anh, quy?n t?i" trong xay d?ng pháp lu?t

?? c?p ??n nhi?m v? th?i gian t?i, theo Th? t??ng, c?n ti?p t?c hoàn thi?n quy trình xay d?ng pháp lu?t, xác ??nh r? trách nhi?m, s? ph?i h?p gi?a các c? quan liên quan…

leftcenterrightdel
?“Ch?ng tham nh?ng nói chung là r?t quan tr?ng, c?n thi?t nh?ng mà ch?ng tham nh?ng trong làm chính sách pháp lu?t càng quan tr?ng”, Th? t??ng nh?n m?nh. ?nh: Quang Hi?u

“Mu?n m?t d? án lu?t hi?u qu?, m?t ngh? ??nh ph?n ánh ?úng tinh th?n c?a lu?t ?? ???c Qu?c h?i th?ng qua thì chúng ta ph?i ??m b?o ch?t l??ng, kh?ng ???c hình th?c”, Th? t??ng nói.

C?nh ?ó, ph?i kh?c ph?c cho ???c s? ph?i h?p và trách nhi?m c?a các c? quan trong vi?c l?y y ki?n, l?ng nghe l?n nhau ?? hoàn thi?n. Cùng v?i ?ó, kh?c ph?c tình tr?ng “quy?n anh, quy?n t?i” trong xay d?ng các d? án lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Trên tinh th?n ?ó, Th? t??ng giao B? T? pháp ti?p t?c phát huy vai trò “nh?c tr??ng”, c? quan “gác c?a” trong vi?c xay d?ng, hoàn thi?n pháp lu?t và thi hành pháp lu?t c?a Chính ph? và chính quy?n ??a ph??ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ti?p t?c ??i m?i, hoàn thi?n quy trình va? hiê?n ?a?i ho?a ky? thua?t xay d?ng pháp lu?t, trong ?ó quy ??nh r? trách nhi?m, ??c bi?t là s? ph?i h?p có trách nhi?m và hi?u qu? gi?a các c? quan ???c giao ch? trì so?n th?o, la?y y? kiê?n ???i t???ng chi?u s?? ta?c ???ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các b?, ngành c?n kiên quy?t ch?m d?t tình tr?ng n? ??ng; k?p th?i ban hành các v?n b?n quy ??nh chi ti?t lu?t, pháp l?nh ?? s?m ??a các quy ??nh c?a pháp lu?t vào cu?c s?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các b? tr??ng, th? tr??ng c? quan ngang b?, ch? t?ch UBND c?p t?nh ph?i là ng??i tr?c ti?p ch? ??o c?ng tác xay d?ng, thi hành pháp lu?t, b?? tri? ngu??n l??c thi?ch ?a?ng, ti?p t?c si?t ch?t k? lu?t, k? c??ng.

Th? t??ng ??c bi?t l?u y, ph?i ch?ng cho ???c l?i ích nhóm trong xay d?ng pháp lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.“Ch?ng tham nh?ng nói chung là r?t quan tr?ng, c?n thi?t nh?ng mà ch?ng tham nh?ng trong làm chính sách pháp lu?t càng quan tr?ng”, Th? t??ng nh?n m?nh, c?n gi? ???c s? liêm chính trong xay d?ng, hoàn thi?n h? th?ng pháp lu?t và thi hành pháp lu?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.M?t l?n n?a, Th? t??ng nêu r?, ph?i quan tam ??c bi?t ?? ??a ??t n??c ti?n lên b?ng th? ch? pháp lu?t, ?ay là m?t trong ba ??t phá ??ng ?? xác ??nh. ?ng giao B? T? pháp ch? trì, ph?i h?p v?i V?n phòng Chính ph? t?ng h?p ??y ?? các y ki?n ?? sau h?i ngh? có s?n ph?m là ch? th? c?a Th? t??ng Chính ph? v? t?ng c??ng hi?u qu? c?ng tác xay d?ng, hoàn thi?n, thi hành pháp lu?t trong tình hình m?i.

H??ng Giang