Ngày 25/11, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?? ch? trì cu?c h?p Th??ng tr?c Chính ph? v? các bi?n pháp tháo g? khó kh?n, v??ng m?c, x? ly b?t c?p ? các d? án BOT giao th?ng, trong ?ó có vi?c thu phí kh?ng d?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Sau khi nghe báo cáo c?a B? Giao th?ng v?n t?i, y ki?n c?a các Phó Th? t??ng, các b?, ngành, ??n v? liên quan, ng??i ??ng ??u Chính ph? nêu r?, vi?c thu phí kh?ng d?ng góp ph?n b?o ??m minh b?ch, qu?n ly t?t doanh thu.

Xổ số kiến ​​thiết TP.??n nay, c? b?n các tr?m BOT ?? l?p ??t thu phí kh?ng d?ng, ch? còn l?i m?t s? tr?m.

Th? t??ng yêu c?u, B? Giao th?ng v?n t?i ph?i ch? ??o các nhà ??u t? d? án thu phí t? ??ng quy?t li?t ??y nhanh ti?n ?? l?p ??t thi?t b? thu phí t?i các tr?m theo ?úng k? ho?ch, b?o ??m ??n 31/12/2020 ??a vào ho?t ??ng ??ng b? trên c? n??c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Các nhà ??u t? BOT ph?i kh?n tr??ng ph?i h?p v?i nhà cung c?p d?ch v? thu phí kh?ng d?ng ?? l?p ??t thi?t b? thu phí t? ??ng, tr??ng h?p ??n 31/12/2020 mà ch?a v?n hành tr?m thu phí t? ??ng thì B? Giao th?ng v?n t?i quy?t ??nh d?ng ho?t ??ng thu phí theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

V?i m?t s? tr?m d? ki?n ch?a th?c hi?n thu phí kh?ng d?ng, Th? t??ng nêu r?, B? Giao th?ng v?n t?i ph?i ch? trì, ph?i h?p v?i các c? quan liên quan ?ánh giá ch?t ch?, toàn di?n, ?? xu?t gi?i pháp, trong ?ó làm r? c?n c? pháp ly, th?m quy?n, báo cáo Th? t??ng Chính ph?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.B? Giao th?ng v?n t?i ch? ??o ??y m?nh c?ng tác dán th? ??u cu?i ??i v?i ph??ng ti?n tham gia giao th?ng, t?p trung ??y m?nh tuyên truy?n ?? ng??i dan và ch? ph??ng ti?n s? d?ng d?ch v? thu phí t? ??ng kh?ng d?ng (hi?n có h?n 3,8 tri?u ? t? và m?i n?m thêm 500.000 ? t?).

Th? t??ng giao B? C?ng an ch? ??o l?c l??ng c?nh sát giao th?ng ph?i h?p v?i các ??n v? qu?n ly d? án BOT và nhà cung c?p d?ch v? thu phí t? ??ng kh?ng d?ng trích xu?t d? li?u t?i các tr?m thu phí kh?ng d?ng ?? x? ph?t các ph??ng ti?n kh?ng dán th? thu phí t? ??ng nh?ng ?i vào làn thu phí t? ??ng, gay c?n tr? giao th?ng.

Xổ số kiến ​​thiết TP.?i li?n v?i ?ó là cung c?p th?ng tin x? ph?t cho B? Th?ng tin và Truy?n th?ng, các c? quan th?ng t?n báo chí ?? tuyên truy?n ??n ng??i dan, doanh nghi?p, lên án các hành vi sai trái.

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? ??u t? BOT giao th?ng, ng??i ??ng ??u Chính ph? c?ng nh?n m?nh tinh th?n ??y m?nh x? h?i hóa ngu?n l?c, nh?t là trong b?i c?nh ngan sách Nhà n??c còn nhi?u khó kh?n, nhu c?u phát tri?n c? s? h? t?ng r?t l?n.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Tr??c nh?ng b?t c?p, v??ng m?c c?a d? án BOT giao th?ng thì ph?i x? ly bình t?nh, ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t, th?c hi?n ?úng, ??y ?? ch?c trách, th?m quy?n, nghiên c?u xem xét b?o ??m quy?n l?i c?a Nhà n??c, ng??i dan và nhà ??u t?.

V?i d? án th?c s? khó kh?n do y?u t? khách quan, B? Giao th?ng v?n t?i xem xét k? l??ng t?ng tr??ng h?p, báo cáo Chính ph? ?? có bi?n pháp gi?i quy?t.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng l?u y B? Giao th?ng V?n t?i ph?i h?p v?i B? C?ng an và UBND các ??a ph??ng trong c? n??c b?o ??m an ninh tr?t t? t?i các tr?m thu phí, x? ly nghiêm các tr??ng h?p c? tình gay r?i, làm m?t an ninh tr?t t?.

H??ng Giang