Ngày 25/11, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng, Tr??ng Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng ch? trù cu?c h?p Th??ng tr?c Ban Ch? ??o ?? th?o lu?n, cho y ki?n ??i v?i m?t s? v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o t? sau Phiên h?p th? 17 ??n nay và m?t s? n?i dung quan tr?ng khác.

Nhi?u v? án m? r?ng ?i?u tra, kh?i t? thêm b? can có c? cán b? c?p cao

T? sau Phiên h?p 17 c?a Ban Ch? ??o ??n nay, dù trong tình hình d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p; thiên tai, b?o l?t gay thi?t h?i l?n v? ng??i và tài s?n; các c?p ?y, t? ch?c ??ng t?p trung t? ch?c ??i h?i ??ng các c?p, ti?n t?i ??i h?i toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng, nh?ng v?i s? quan tam l?nh ??o, ch? ??o sau sát, k?p th?i c?a Ban Ch? ??o, Th??ng tr?c Ban Ch? ??o, nên c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng nói chung, c?ng tác phát hi?n, x? ly các v? vi?c, v? án thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o nói riêng ti?p t?c ???c quan tam ??y m?nh, có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Nhi?u v? vi?c, v? án ??c bi?t nghiêm tr?ng, ph?c t?p ???c phát hi?n, x? ly nghiêm minh theo ?úng k? ho?ch c?a Ban Ch? ??o. Các c? quan n?i chính, ki?m tra, thanh tra, ?i?u tra, truy t?, xét x? ?? tích c?c, kh?n tr??ng ph?i h?p tháo g? khó kh?n, v??ng m?c, x? ly d?t ?i?m 18 v? án, 04 v? vi?c.

Riêng t? sau phiên h?p th? 18 c?a Ban Ch? ??o ??n nay ?? x? ly d?t ?i?m 12 v? án, 4 v? vi?c; k?t thúc ?i?u tra 13 v? án/53 b? can; ban hành cáo tr?ng truy t? 11 v? án/98 b? can; xét x? s? th?m 06 v? án/33 b? cáo; xét x? phúc th?m 04 v? án/06 b? cáo.

Trong ?ó, ?? tích c?c, kh?n tr??ng k?t thúc ?i?u tra, ban hành cáo tr?ng truy t? 05 v? án tr?ng ?i?m, d? lu?n x? h?i ??c bi?t quan tam; nhi?u v? án ???c m? r?ng ?i?u tra, kh?i t? thêm nhi?u b? can, có c? cán b? c?p cao thu?c di?n Trung ??ng qu?n ly và cán b? liên quan ??n nhan s? ??i h?i ??ng các c?p.

Nh?t là ?? hoàn thành xét x? s? th?m 4 v? án tr?ng ?i?m, g?m: V? án “vi ph?m quy ??nh v? ho?t ??ng ngan hàng, ho?t ??ng khác liên quan ??n ho?t ??ng ngan hàng”, x?y ra t?i Ngan hàng Ph??ng Nam; v? án “vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí; l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n” x?y ra t?i C?ng ty H?i Thành, Quan ch?ng H?i Quan; v? án “vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí” liên quan ??n d? án 8-12, Lê Du?n, qu?n 1, TP H? Chí Minh; v? án “vi ph?m quy ??nh v? ho?t ??ng ngan hàng, ho?t ??ng khác liên quan ??n ho?t ??ng ngan hàng”, x?y ra t?i Ngan hàng BIDV và m?t s? c?ng ty có liên quan.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th?, ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ?? thi hành k? lu?t 8 cán b? thu?c di?n Trung ??ng qu?n ly có sai ph?m liên quan ??n các v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ban Cán s? ??ng Chính ph? ch? ??o các b?, ngành liên quan, nh?t là B? Tài chính, B? K? ho?ch và ??u t?, B? Xay d?ng,… t?p trung ch? ??o kh?c ph?c nh?ng khó kh?n, v??ng m?c trong giám ??nh, ??nh giá tài s?n, cung c?p tài li?u ph?c v? ?i?u tra, x? ly các v? vi?c, v? án thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o.

Thanh tra Chính ph? c?ng hoàn thành vi?c thanh tra, c?ng khai k?t lu?n thanh tra D? án Nhà máy ??m Hà B?c; k?t lu?n thanh tra Nhà máy Nhi?t ?i?n Thái Bình II. C?ng tác thu h?i tài s?n b? chi?m ?o?t, th?t thoát trong các v? án tham nh?ng, kinh t? ti?p t?c có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c.

Kh?n tr??ng hoàn thành xét x? s? th?m 5 án tr?ng ?i?m

V? nhi?m v? trong th?i gian t?i, Th??ng tr?c Ban Ch? ??o ?? ngh? các c?p ?y, t? ch?c ??ng cùng v?i vi?c quan tam l?nh ??o, ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 và phát tri?n kinh t? - x? h?i, c?n ti?p t?c l?nh ??o, ch? ??o ??y m?nh c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng; hoàn thành ?úng ti?n ?? ?i?u tra, truy t?, xét x? các v? án, xác minh, x? ly các v? vi?c tham nh?ng, kinh t? theo k? ho?ch.

leftcenterrightdel
?Toàn c?nh phiên h?p. ?nh: TTXVN

Xổ số kiến ​​thiết TP.Ph?n ??u ??n h?t n?m 2020 k?t thúc ?i?u tra 5 v? án; ban hành cáo tr?ng truy t? 1 v? án; xét x? s? th?m 6 v? án; xét x? phúc th?m 5 v? án và k?t thúc xác minh, x? ly 12 v? vi?c theo ?úng K? ho?ch c?a Ban Ch? ??o.

Kh?n tr??ng ?i?u tra, x? ly nghiêm minh sai ph?m c?a các t? ch?c, cá nhan liên quan trong các v? án: V? án “bu?n l?u; vi ph?m quy ??nh v? k? toán gay h?u qu? nghiêm tr?ng; r?a ti?n; vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i C?ng ty Nh?t C??ng và m?t s? ??n v? liên quan; v? án “vi ph?m quy ??nh v? ??u t? c?ng trình xay d?ng gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i D? án ???ng cao t?c ?à N?ng - Qu?ng Ng?i; v? án “vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n c?a Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí; tham ? tài s?n” x?y ra t?i T?ng C?ng ty N?ng nghi?p Sài Gòn (SAGRI).

Xổ số kiến ​​thiết TP.V? án “Vi ph?m quy ??nh v? ??u t? c?ng trình xay d?ng gay h?u qu? nghiêm tr?ng; Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí” x?y ra t?i D? án m? r?ng s?n xu?t giai ?o?n 2 - C?ng ty Gang thép Thái Nguyên; V? án “Thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng; Bu?n bán hàng gi? là thu?c ch?a b?nh; L?i d?ng ch?c v?, quy?n trong khi thi hành c?ng v?” x?y ra t?i C?c Qu?n ly d??c, B? Y t?, C?ng ty VN Pharma và các c? quan, ??n v? liên quan c?ng ph?i kh?n tr??ng ?i?u tra, x? ly nghiêm minh.

Th??ng tr?c Ban Ch? ??o yêu c?u kh?n tr??ng hoàn thành vi?c xét x? s? th?m 5 v? án tr?ng ?i?m, d? lu?n x? h?i ??c bi?t quan tam, g?m: V? án “Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i Trung tam Ki?m soát b?nh t?t thành ph? Hà N?i thu?c S? Y t? Hà N?i, C?ng ty C? ph?n ??nh giá và bán ??u giá tài s?n Nhan Thành, C?ng ty TNHH V?t t? khoa h?c và Th??ng m?i Vi?t Nam và các ??n v? có liên quan; V? án “Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai” x?y ra t?i T?ng C?ng ty Sabeco; V? án “Vi ph?m quy ??nh v? ??u t? c?ng trình xay d?ng gay h?u qu? nghiêm tr?ng; l?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n trong khi thi hành c?ng v?” x?y ra t?i C?ng ty C? ph?n Hóa d?u và Nhiên li?u sinh h?c d?u khí (PVB), T?ng C?ng ty Xay l?p d?u khí Vi?t Nam; V? án “Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí; L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n gay ?nh h??ng ??n ng??i khác ?? tr?c l?i” x?y ra t?i C?ng ty C? ph?n T?p ?oàn Yên Khánh và các ??n v? có liên quan; V? án “Vi ph?m quy ??nh trong ho?t ??ng ngan hàng, ho?t ??ng khác liên quan ??n ho?t ??ng ngan hàng, L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n” x?y ra t?i Ngan hàng Th??ng m?i c? ph?n ??ng á.

Xổ số kiến ​​thiết TP.C?ng t?i cu?c h?p này Th??ng tr?c Ban Ch? ??o ?? th?ng nh?t k?t thúc theo d?i 12 v? án, 04 v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o, do ?? k?t thúc vi?c x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t;

Xổ số kiến ​​thiết TP.??ng th?i, cho y ki?n v? vi?c t? ch?c H?i ngh? toàn qu?c t?ng k?t c?ng tác phòng, ch?ng tham nh?ng t? khi thành l?p Ban Ch? ??o, nh?t là t? ??u nhi?m k? ??i h?i XII c?a ??ng ??n nay.?

Xổ số kiến ​​thiết TP.??i v?i các v? án, v? vi?c thu?c di?n Ban Ch? ??o theo d?i, ch? ??o, t? n?m 2013 ??n nay c? quan thi hành án dan s? các c?p ?? thu h?i ???c h?n 22.659 t? ??ng (chi?m t? l? 26,7% t?ng s? ti?n ph?i thi hành).

Trong n?m 2020, các c? quan t? t?ng ?? t?m gi?, kê biên, phong t?a tài kho?n, ng?n ch?n giao d?ch các tài s?n có tr? giá 3.851,55 t? ??ng, 16,858 tri?u USD, 17.248.621 c? phi?u, 51 b?t ??ng s?n, 05 ? t? và nhi?u tài s?n khác; c? quan thi hành án dan s? thu h?i 14.017 t? ??ng, b?ng 61%.

H??ng Giang