Xổ số kiến ​​thiết TP.Ngày 24/11, Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc và Th? t??ng Campuchia X?m-?éc Tê-ch? Hun Sen ?? có cu?c h?i ?àm tr?c tuy?n ?? trao ??i các bi?n pháp thúc ??y quan h? h?p tác Vi?t Nam - Campuchia, h?p tác trong ASEAN và m?t s? v?n ?? qu?c t?, khu v?c hai bên cùng quan tam.

Cùng tham d? cu?c h?i ?àm có l?nh ??o V?n phòng Chính ph? và l?nh ??o m?t s? b?, ngành liên quan c?a hai n??c.

Vi?t Nam góp ph?n xay d?ng c?ng ??ng ASEAN ?oàn k?t và v?ng m?nh

Xổ số kiến ​​thiết TP.T?i cu?c h?i ?àm, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc c?m ?n Th? t??ng Hun Sen ?? g?i th? chia s? v? nh?ng thi?t h?i do l? l?t ? mi?n Trung Vi?t Nam v?a qua.

Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?ánh giá cao thành c?ng c?a Campuchia trong c?ng tác phòng, ch?ng ??i d?ch Covid-19 và gi? v?ng ?n ??nh x? h?i, ti?p t?c phát tri?n kinh t?.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc c?m ?n Campuchia ?? ph?i h?p ch?t ch? và ?ng h? Vi?t Nam, làm nên thành c?ng toàn di?n c?a n?m Ch? t?ch ASEAN 2020.

Th? t??ng Hun Sen chúc m?ng nh?ng thành t?u ??i n?i, ??i ngo?i Vi?t Nam ?? ??t ???c th?i gian qua, ??c bi?t là vi?c t? ch?c thành c?ng H?i ngh? C?p cao ASEAN 37 và các h?i ngh? c?p cao liên quan, có nhi?u sáng ki?n ?óng góp cho vi?c xay d?ng c?ng ??ng ASEAN ?oàn k?t và v?ng m?nh.

Th? t??ng Hun Sen kh?ng ??nh, s? h?p tác cùng Vi?t Nam trong vai trò thành viên ASEAN và ti?p t?c ?ng h? Vi?t Nam ??m nhi?m vai trò ?y viên kh?ng th??ng tr?c H?i ??ng B?o an Liên h?p qu?c nhi?m k? 2020 - 2021.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Th? t??ng Hun Sen bày t? tin t??ng Vi?t Nam s? ti?p t?c ki?m soát t?t d?ch b?nh, nhanh chóng kh?i ph?c và phát tri?n kinh t? x? h?i, ti?n t?i t? ch?c thành c?ng ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? 13 c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam.???

?? Vi?t Nam – Campuchia phát tri?n m?nh m?, sau r?ng và b?n v?ng trên t?t c? các l?nh v?c

Hai Th? t??ng nh?t trí s? ti?p t?c t?ng c??ng quan h? tin c?y, g?n bó, ??a h?p tác hai n??c phát tri?n m?nh m?, sau r?ng và b?n v?ng trên t?t c? các l?nh v?c; h?p tác ch?t ch? trong khu?n kh? ASEAN.

Xổ số kiến ​​thiết TP.Hai Th? t??ng nh?t trí ch? ??o các b?, ngành, ??a ph??ng hai bên ph?i h?p ch?t ch?, t?ng c??ng các bi?n pháp phòng ch?ng, ng?n ng?a d?ch b?nh, ??ng th?i k?p th?i gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh trên tinh th?n h?u ngh? và h?p tác; ti?p t?c duy trì bình th??ng giao th??ng biên m?u, n? l?c nang cao kim ng?ch th??ng m?i song ph??ng; t?ng c??ng h?p tác qu?c phòng - an ninh, ??m b?o an ninh, tr?t t? khu v?c biên gi?i.

Hai bên ?ánh giá cao vi?c các c? quan l?p pháp c?a hai n??c ?? th?ng qua hai v?n ki?n pháp ly v? biên gi?i g?m Hi?p ??c b? sung Hi?p ??c ho?ch ??nh biên gi?i qu?c gia n?m 1985 và Hi?p ??c b? sung n?m 2005 và Ngh? ??nh th? phan gi?i c?m m?c biên gi?i trên ??t li?n gi?a hai n??c, ti?n hành L? bàn giao B? b?n ?? ??a hình biên gi?i ??t li?n Vi?t Nam - Campuchia.

Hai bên nh?t trí giao các c? quan ch?c n?ng hai bên ti?p t?c ph?i h?p t? ch?c m?t s? s? ki?n liên quan ??n h?p tác biên gi?i trong th?i gian t?i.

Hai bên c?ng nh?t trí ph?i h?p tri?n khai t?t các th?a thu?n, hi?p ??nh ?? ky k?t; xúc ti?n t? ch?c K? h?p ?y ban H?n h?p Vi?t Nam – Campuchia l?n th? 18 do Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao hai n??c ch? trì vào th?i gian phù h?p.

Hai bên kh?ng ??nh ti?p t?c ph?i h?p ch?t ch?, hi?u qu? t?i các di?n ?àn khu v?c, qu?c t?, nh?t là trong ASEAN và t?i các c? ch? h?p tác ti?u vùng.????

Cu?c ?i?n ?àm gi?a Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc v?i Th? t??ng Hun Sen di?n ra trong kh?ng khí than m?t và g?n g?i, th? hi?n tinh th?n ?oàn k?t, h?u ngh? và g?n bó gi?a hai n??c.

Thanh Thanh